Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady územního rozvoje (ZÚR) Ústeckého kraje

30. 10. 2011

Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 m
ZÚR ÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní plochy a koridory pro výstavbu
velkých větrných elektráren a staveb souvisejících.
Pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovují ZÚR ÚK pro plochy a
koridory velkých větrných elektráren a souvisejících staveb tyto úkoly:

(1) Návrhy na lokalizaci ploch a koridorů pro výstavbu velkých větrných elektráren a staveb souvisejících, jako specifických zařízení nadmístního významu, odpovědně posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a krajinného rázu, s ohledem na konkrétní urbanistické, územně technické a klimatické podmínky.

(2) Plochy a koridory pro výstavbu velkých větrných elektráren a staveb
souvisejících, nevymezovat v dále uvedených územích:

a) území s preferencí ochrany přírody a krajiny
· velkoplošná zvláště chráněná území (NP a CHKO) a navazující 3km pásmo,
· maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP) a jejich ochranná pásma,
· území přírodních parků (PPk),
· území s vymezeným ÚSES,
· pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL),
· území NATURA 2000 - evropsky významné lokality (EVL), ptačí oblasti (PO),
· území významných krajinných prvků (VKP)


b) území s preferovanou funkcí osídlení, rekreace, lázeňství, památková péče
· území jader městských zón a příměstských oblastí,
· území v okruhu 3 km od zastavěných území a zastavitelných ploch obcí,
· území v okruhu 2 km od rozptýlených trvale obydlených nebo rekreačních objektů,
· území v okruhu 3 km od rekreačních areálů a hranic areálů lázní,
· území ochranných pásem památkových objektů a areálů a v okruhu 3 km od hranic těchto ochranných pásem,
· území krajinných památkových zón a v okruhu 3 km od jejich hranic,
· území v pásmu 3 km podél státních hranic ČR/SRN

 

Přehled a odůvodnění území, ve kterých ZÚR ÚK lokalizaci VVE vylučují
a) Území s preferencí ochrany přírody a krajiny
Velkoplošná zvláště chráněná území (NP a CHKO) a navazující 3 km pásmo
Jedná se o krajinu velmi vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot, ve které je nutno preferovat ochranu, konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku.
ZÚR ÚK vymezují tato území jako vyloučená pro lokalizaci VVE, odvolávají se na jejich legislativní ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu (zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – podrobnosti viz Odůvodnění ZÚR ÚK, kapitola B.6., bod 2/). Dále ZÚR ÚK vymezují pro ochranu těchto území před nepříznivými vlivy zvnějšku navazující 3 km široké ochranné pásmo vizuálního vlivu, ve kterém je lokalizace VVE též vyloučena. Maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP) a jejich ochranná
pásma. Jedná se o výjimečně cenná území menší rozlohy, jejichž stupeň ochrany je
srovnatelný s nejpřísnější I. zónou CHKO.
ZÚR ÚK vymezují tato území a jejich ochranná pásma jako vyloučené pro lokalizaci
VVE, odvolávají se na jejich legislativní ochranu přírodních hodnot (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).


Území přírodních parků (PPk)
Území přírodního parku je zřízeno k velkoplošné ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami.

ZÚR ÚK vymezují tato území a jejich ochranná pásma jako vyloučená pro lokalizaci VVE, odvolávají se na jejich legislativní ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), s čímž je výstavba VVE, která zásadně mění charakter krajiny, neslučitelná.


Území s vymezeným ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem: zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů; stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu.
ÚSES je předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých ekosystémů a zároveň nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. ZÚR ÚK vymezují tato území jako vyloučená pro lokalizaci VVE, odvolávají se při tom
na právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny (zejm. vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále na metodiku pro vymezování ÚSES, a na legislativní ochranu přírodních hodnot (zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Vzhledem ke specifice ÚK - zatížení území těžbou hnědého uhlí, energetickou průmyslovou výrobou a vysokou mírou urbanizace - je nutno lesní oblasti i segmenty lesa maximálně chránit, revitalizovat oblasti dotčené ekologickou krizí v 70. letech min. století zejména v Krušných horách. ZÚR ÚK vymezují tato území a jejich ochranná pásma jako vyloučená pro lokalizaci VVE, odvolávají se na jejich legislativní ochranu přírodních hodnot (zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Území NATURA 2000 - evropsky významné lokality (EVL), ptačí oblasti (PO)
Jedná se o representativní soustavu chráněných území EVL a PO - lokalit, které jsou
významné z celoevropského hlediska. ZÚR ÚK vymezují tato území jako vyloučená pro lokalizaci VVE, odvolávají se na jejich legislativní ochranu přírodních hodnot (směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, začleněných do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Území významných krajinných prvků (VKP)
Vzhledem ke specifice Ústeckého kraje, spočívající mj. ve zhoršených podmínkách životního prostředí, zatížení území těžbou hnědého uhlí, energetickou průmyslovou výrobou a vysokou mírou urbanizace, je nutno významné krajinné prvky (tj. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a další části krajiny zaregistrované pověřeným obecním úřadem) maximálně chránit. ZÚR ÚK vymezují tato území jako vyloučená pro lokalizaci VVE, odvolávají se na jejich legislativní ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu (zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).


b) Území s preferovanou funkcí osídlení, rekreace, lázeňství, památková péče

Území jader městských zón a příměstských oblastí
Jedná se o nejintenzivněji osídlené území Ústeckého kraje, těžiště sídelních aktivit bydlení, vybavenosti, pracovních příležitostí a rekreace, s vysokou koncentrací hodnot zejm. kulturních a civilizačních, které je nutno chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet. Předmětné území je vymezeno v ÚAP Ústeckého kraje - 2009. ZÚR ÚK vymezují tato území jako vyloučená pro lokalizaci VVE.


Území v okruhu 3 km od zastavěných území a zastavitelných ploch obcí
Jedná se o území (ochranné pásmo vizuálního vlivu - silné viditelnosti VVE a ochranné pásmo rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE), ve kterém by výstavba VVE nepříznivě ovlivňovala kvalitu zastavěných území a rozvojové předpoklady zastavitelných ploch. ZÚR ÚK vymezují uvedené území jako vyloučené pro lokalizaci VVE.

Ochranné pásmo rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE
Území v okruhu 2 km od rozptýlených trvale obydlených nebo rekreačních objektů
Jedná se o území (ochranné pásmo vizuálního vlivu - silné viditelnosti VVE a ochranné pásmo rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE), ve kterém by výstavba VVE nepříznivě ovlivňovala kvalitu životního prostředí rozptýlených trvale obydlených nebo rekreačních objektů. Vzhledem ke značné četnosti a rozptýlenosti objektů uvedeného typu objektů je hranice nepřípustnosti lokalizace stanovena na spodní hranici pásma silné viditelnosti a možných nepříznivých hygienických vlivů.


ZÚR ÚK vymezují uvedené území jako vyloučené pro lokalizaci VVE.
Území v okruhu 3 km od rekreačních areálů a hranic areálů lázní
Jedná se o území (ochranné pásmo vizuálního vlivu - silné viditelnosti VVE a ochranné pásmo rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE), ve kterém by výstavba VVE nepříznivě ovlivňovala hodnoty rekreačních areálů a areálů lázní. Předmětné areály rekreace a lázní jsou vyznačeny v ÚAP ÚK 2009.


ZÚR ÚK vymezují uvedené území jako vyloučené pro lokalizaci VVE.

Území v ochranných pásmech památkových objektů a areálů a v okruhu 3 km od hranic těchto ochranných pásem
ZÚR ÚK vymezuje území totožné s ochrannými pásmy památkových objektů a areálů
kulturních památek (uvedených jako limity využití území v ZÚR ÚK - koordinační výkres) a navazující území v okruhu 3 km od těchto ochranných pásem, jako území vyloučené pro lokalizaci VVE. Takto vymezená území se nalézají v ochranném pásmu vizuálního vlivu - silné
viditelnosti VVE a v ochranném pásmu rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE. Lokalizace dominantních staveb VVE v těchto územích by nepříznivě ovlivňovala hodnoty památkových objektů a areálů, snižovala turistický a rekreační potenciál území. Při vymezení území vyloučeného pro lokalizaci VVE se ZÚR ÚK odvolává na zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Území Krajinných památkových zón (KPZ) a v okruhu 3 km od jejich hranic
Krajinné památkové zóny v Ústeckém kraji representují dochovanou kulturní krajinu bez výraznějších negativních zásahů do přírodního prostředí a urbanistické struktury sídel, nebo hodnoty území významných historických bitev. ZÚR ÚK vymezuje jako území vyloučené pro lokalizaci VVE území totožné s územími KPZ (které jsou uvedeny jako limity využití území v ZÚR ÚK - koordinační výkres) a navazující území v okruhu 3 km od těchto území. Takto vymezená území se nalézají v ochranném pásmu vizuálního vlivu - silné viditelnosti VVE a v ochranném pásmu rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE. Lokalizace dominantních staveb VVE v těchto územích by nepříznivě ovlivňovala hodnoty krajinných památkových zón, snižovala turistický a rekreační potenciál těchto území. Při vymezení území vyloučeného pro lokalizaci VVE se ZÚR ÚK odvolává na zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek Ministerstva kultury č. 208/1996 a č. 158/2002.

Území v pásmu 3 km podél státních hranic ČR/SRN
Jedná se o území (ochranné pásmo vizuálního vlivu - silné viditelnosti VVE a ochranné pásmo rizik nepříznivých hygienických vlivů VVE), ve kterém by výstavba dominantních staveb VVE mohla negativně ovlivňovat procesy vytváření a zachování příznivých příhraničních vztahů mezi obcemi v ČR a v SRN. Z uvedených důvodů ZÚR ÚK vymezují pásmo 3 km podél státních hranic ČR/SRN jako vyloučené pro lokalizaci VVE. Regulace tím navazuje na úkol pro územní
plánování (13) uvedený v rámci SOB6 - specifická oblast Krušné hory: Účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných elektráren, včetně souvisejících zařízení (přístupových komunikací, vyvedení energetického výkonu apod.), jak z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí, krajinu a osídlení, rekreaci a cestovní ruch tak z hlediska funkčnosti větrných elektráren v systému zásobování elektrickou energií. Dále regulace navazuje na úkol pro územní plánování (9) uvedený v rámci NSOB1- specifická oblast nadmístního významu Lobendavsko – Křečansko: Územně regulovat záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizika poškození krajinného rázu a omezení rozvoje jiných žádoucích forem využití území. Podpora této regulaci je zahrnuta i ve vyjádření Saského ministerstvo vnitra ze dne 7.1.2009, které se v souladu s postupem stanoveným stavebním zákonem vyslovilo k rozpracovaným ZÚR ÚK.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář