Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Synergionu občanům a naše reakce na něj

10. 3. 2011

Synergion

Vážená paní, Vážený pane, Vážení občané obcí Mladkov a Lichkov,

vzhledem k událostem posledních dnů a týdnů nám prosím dovolte, abychom se k celé situaci, která nastala ve věci připravované výstavby větrných elektráren na Hraničním vrchu, také vyjádřili.

V některých médiích a na internetu se navíc objevila celá řada účelových a lživých tvrzení, proti kterým se musíme takto veřejně ohradit a uvést věci na pravou míru.

1. Celá situace vypadá, jako bychom snad provedli něco špatného a teď se za to měli stydět

Tak to však přece není - bylo to tak, že jsme přišli na obec s nabídkou spolupráce, obec ji přijala (po Lichkovu také Mladkov) a začali jsme normálně pracovat na přípravě výstavby. Není naše vina, že to tak dlouho trvá, nicméně po celou dobu jsme se k obcím snažili chovat jako transparentní a důvěryhodný partner, držíme slovo, poskytujeme informace, je-li to možné, podporujeme akce pořádané obcemi. Uzavřeli jsme s oběma obcemi smlouvu o spolupráci, které schválila tehdejší zastupitelstva obou obcí jednomyslně a na důkaz toho, že to myslíme vážně, jsme oběma obcím poslali zálohu ve výši 1 milion Kč každé obci. Investujeme do celého procesu poměrně velké částky, o času a práci nemluvě. Celý projekt vedeme velmi odpovědně, posudky necháváme zpracovat těmi nejkvalitnějšími odborníky - což vedle faktu, že to je drahé, znamená, že nechceme vystavit nikoho riziku, že by se něco zanedbalo.

Spolupráce mezi námi a obcemi má jasnou logiku - my chceme postavit elektrárny a vydělat na tom peníze, obce zase na oplátku, že náš projekt podpoří, dostanou svůj podíl - celkem jde v případě obou obcí o částku pohybující se okolo 35 milionů Kč celkem. Tuto částku si obě obce rozdělí v souladu s uzavřenými smlouvami v poměru výroby elektrické energie elektráren, které se budou nacházet vtom kterém katastru (Lichkov - 4VTE, Mladkov 3VTE). Jde o nemalé peníze, které mohou oběma obcím přinést do budoucna mnoho dobrého. A dodejme ještě, že obce nemají s přípravou projektu žádné výdaje, vše hradíme my.

 

         NAŠE REAKCE:

 • Škoda, že investor nezpracoval přehlednou tabulku, ze které by bylo každému jasné, kolik která obec v jednotlivých letech přesně obdrží finančních prostředků. Propočet by měl udělat pro variantu, kdy bude výroba elektrické energie minimální, tak i pro variantu, ve které obec může získat maximální roční odměnu.
 • Údaj uváděný investorem „okolo 35 milionů Kč celkem“ působí sice závratně, ale není podložen přesnou kalkulací. Vycházíme-li z jistě dobře ověřeného údaje, který uvedl starosta Lichkova, p. Brůna, v Orlickém deníku, bude odměna pro Lichkov celkem 17600000 Kč za 15 let provozu VTE. Počítáme-li správně, za 1 VTE za 15 let obdrží Lichkov 4400000 Kč, takže Mladkov za 3 VTE by měl obdržet 13200000 Kč. Pokud tedy sečteme obě částky, dostaneme součet 30800000 Kč. Takže kde se ztratilo 4200000 Kč?

 

2. Referendum v Mladkově ano či ne?

Ve světle aktuálního vývoje by se mohlo zdát, že byla chyba, že záměr výstavby v Mládkově stejně jako v Lichkově neprošel referendem. Nemyslíme si, že by to na dnešní situaci cokoliv změnilo. Ti, kdo dnes po referendu volají, by v něm s největší pravděpodobností stejně nemohli hlasovat, neboť nemají v Mládkově bydliště (možná s výjimkou několika). Jde jim jen o to, co nejvíce nás v očích občanů Mládkova a stejně i Lichkova poškodit a vyvolat atmosféru strachu a nenávisti. Jedině tak by mohli dosáhnout v referendu svého. Ale jaké mají ke svému jednání tito lidé motivace? Ano, jsou mezi nimi jistě i tací, kteří jsou odpůrci VTE z principu a z obavy o krajinný ráz. Ale ti nejhlasitěji křičící jsou jiného druhu - například známý lichkovský odpůrce p. Urban, který chtěl stavět VTE na svých pozemcích (a když z toho nic nebylo, tak když ne on, tak nikdo), nebo nový „aktivista" ze Studeného p. Jandejsek, nový zastupitel obce Studené, který na žádost o povolení průchodu kabelu přes jeho osobní pozemek ve Studeném odpověděl, že tolik peněz nemáme (a když jsme zvolili jinou trasu kabelu, tak tradičně když ne on, tak nikdo), v křičícím davu v sobotu 5/2/2011 v mladkovském sále bylo více takových „aktivistů" - namátkou ještě p. Čada ze Studeného, který si byl na výstavbu VTE stěžovat až u senátora p. Petra Šilara společně s panem Jandejskem. Pan Čada chtěl za průchod kabelu v délce 30 m přes svůj pozemek 500.000,- Kč, na což jsme samozřejmě nepřistoupili. Sálem jasně zněly hlasy, že když oni - rozuměj obyvatelé okolních vesnic- z toho nic nebudou mít, tak proč by se na to měli dívat? V sousedním Polsku se svého času připravoval velký projekt, který však byl zastaven. Podle našich informací však nebyl zastaven kvůli aktivitám Růže Kladské a podobných subjektů, ale odstoupil z něj investor. A co chataři a chalupáři? Obec z nich nic nemá, i když také oni chtějí mít uklizený sníh, čisto na návsi apod. Nezajímá je ale, zda je v obci lékař, škola, zda se svítí na ulicích nejen o víkendu ale také přes týden. Vůbec nejraději by byli, aby občané horských obcí chodili v krojích a připravovali jim klobásy a jiné tradiční výrobky. Ano, je t o řečeno s jasnou nadsázkou, ale pravda je taková, že představy chatařů a chalupářů o rozvoji obce nejsou stejné s potřebami občanů, kteří v obcích žijí trvale.

           NAŠE REAKCE:

 • Jádro problému je jinde - obě obce - Mladkov a Lichkov - mají příležitost získat prostředky, za které mohou udělat pro své obyvatele mnoho věcí, které by se bez těchto prostředků pouze z obecního rozpočtu uskutečnily jen velmi obtížně. Obě obce mají výhodu oproti drtivé většině ostatních obcí v ČR - na rozdíl od těch ostatních obcí se v katastrech obcí Lichkov a Mladkov VTE postavit opravdu dají. A konečně - jsme pevně přesvědčeni, že občané Mladkova se k elektrárnám už vyjádřili -v loňských obecních volbách. Každý přece v obci věděl, že zastupitelstvo v čele se starostou budoucí výstavbu VTE podporovalo a výsledek voleb byl přitom jasný. Domníváme se, že o tak závažné záležitosti, která zcela zásadním způsobem ovlivní životní prostředí obyvatel nemůže rozhodnout pouze zastupitelstvo obce. Vhodnou formou pro Mladkov by byla jistě anketa, která se osvědčila i v sousedních vesnicích – Sobkovicích a Studeném. Je finančně méně náročná a mohou v ní svou vůli projevit i chataři a chalupáři, kterých v obci není málo.
 • Správný postup by byl: dát občanům podrobné informace o uvažované výstavbě, vyhlásit referendum či anketu a na základě výsledků podepsat či nepodepsat smlouvu s investorem. Zastupitelstvo postupovalo obráceně a navíc neposkytovalo informace pravdivě a včas, jak vyplývá z tabulky (viz.web – bod 2).
 • Hluboce se stydíme se za výrok pana Mgr. Mařase, který byl sice míněn jako nadsázka, ale v dnešní situaci vyznívá naprosto jinak, než ho autor zamýšlel. Ujišťujeme majitele rekreačních objektů v naší obci, že naše dobré vztahy zůstávají nezměněny. Zásadně se neztotožňujeme s názorem starosty Mladkova, který chalupáře a chataře považuje pravděpodobně za občany „druhé kategorie“, protože nemají v Mladkově volební právo. Mají tu však nemovitosti, ze kterých platí daň z nemovitosti, která je příjmem Mladkova, platí za odpady atd.. Většinu chatařů a chalupářů považujeme za starousedlíky. Oni a jejich rodiny do Mladkova jezdí už dlouhá desetiletí a dlouhé generace.
 • Jako nevhodné se nám jeví konstatování, že: … „nezajímá je (pozn. chataře) ale, zda je v obci lékař, škola, zda se svítí na ulicích nejen o víkendu …“ Na toto konstatování by se dala použít věta p. Mgr. Mařase původně určená nám, že: „Jde jim jen o to, co nejvíce nás v očích občanů Mladkova a stejně i Lichkova poškodit a vyvolat atmosféru strachu a nenávisti.“ Znovu zdůrazňujeme, tak jako jsme učinili na veřejné schůzi 5.2.2011, že nám jde pouze o to, abychom byli v dostatečné míře pravdivě a včas informováni a aby byla ve všech směrech dodržována platná legislativa. o tom, že tomu tak není svědčí např. dodržování lhůt stanovených v procesu EIA (tedy posuzování vlivů na životní prostředí).
 • Není rozhodně malicherným to, že nám tolik záleží na dodržování lhůt. Pokud jsme kritizováni za to, že jsme se nikdy o problematiku nezajímali, tyto tabulky jsou jasným důkazem toho, že nám včasné informace byly vlastně zamlčovány, což je v rozporu s ustanovením §16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
 •  Elektronická úřední deska je pro mnohé obyvatele jediným možným zdrojem informací o důležitých dokumentech týkajících se obce, protože dojíždějí do zaměstnání mimo Mladkov. Někteří z nich se vracejí v pozdních odpoledních hodinách, kdy již jsou materiály zveřejněné na venkovní úřední desce nečitelné, protože úřední deska není osvětlená. Možnost zapůjčení si jakýchkoliv materiálů je omezená (úřední hodiny do 17 hodin). 

3. Proč je nejvíce protestů právě teď, proč ne před třemi lety?

Tohle je jedna z vůbec nejzajímavějších otázek. Projekt přípravy výstavby elektráren na Hraničním vrchu nebyl nikdy tajný, všichni o něm věděli. Ačkoliv se nás (a nevíme, zda obcí ano, ale není nám o tom nic známo) nikdo nikdy na nic neptal, nic netajíme a veškerá řízení, která probíhala anebo probíhají (posuzování vlivu záměru na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboli EIA, územní řízení, změna územního plánu), jsou ze zákona veřejná. Není pravdou, že datum 10/2/2011 bylo posledním dnem, do kdy se je možné k projektu vyjádřit. V rámci procesu EIA po celou dobu jeho trvání je možno vznášet připomínky a posílat stanoviska. Ne náhodou končí proces EIA veřejným projednáním (které ještě nebylo, mělo by se konat někdy na začátku léta - termín není stanoven a rozhoduje o něm Ministerstvo životního prostředí). Nyní se v EIA nacházíme v okamžiku, kdy byla dokončena a zveřejněna kompletní dokumentace, která vypořádala i veškeré dosud došlé připomínky. Tvrdíme, že právě tento moment byl iniciátorem celé protikampaně - v dokumentaci se všichni příslušní odborníci vyjadřují k došlým připomínkám a naši milí odpůrci najednou zjistili, že dokumentace je připravena velmi podrobně a odpovědně, že vše bylo přezkoumáno a že se jejich argumenty ukázaly jako liché. Před třemi lety každý mohl v hospodě vykřikovat, že VTE škodí zdraví i přírodě, nyní se ale objektivně ukázalo, že tomu tak není. To je evidentně také důvodem, proč odpůrci nemají žádný zájem o diskusi - prostě se jim pro takovou diskusi nedostává argumentů. Důkazem toho budiž pak nejen forma vedení diskuse 5/2/2011 v mladkovském sálu, ale také fakt, že například p. Matouš, který je dle svého tvrzení provozovatelem stránek VTE.MLADKOV.EU, na svých stránkách nezveřejnil naši písemnou reakci, ačkoliv se na těchto stránkách praví, že mají být nástrojem pro diskusi. A konečně - jedna věc je křičet nadávky v anonymitě davu, druhá věc je věcně argumentovat - podívejte se na připomínky do EIA, které jsou na již zmíněném webu uveřejněny - na jejich znění odpůrcům vůbec nezáleželo - jíž na sále v Mládkově podepisovali podpisové archy, které byly následně připojeny pod stanovisko do EIA, které vtom momentu ještě ani neexistovalo.

 

           NAŠE REAKCE:

 • Dopis podobného rozsahu (jako tento) měli představitelé Synergionu Mladkov a.s. se starostou Mladkova poslat občanům po 22. srpnu 2007, kdy se sešli na pracovní schůzce v Lichkově starostové obcí Mladkov, Lichkov a Českých Petrovic s firmou Synergion a.s.. Tam starostové dostali první informace. Kdyby tyto informace předali občanům vhodnou formou, otevřela by se k této věci jistě bohatá diskuze. Stejně jako v Sobkovicích a Studeném mohla vyvrcholit uspořádáním ankety.
 • Místo toho se vše projednávalo za zavřenými dveřmi obecních úřadů. Z programu zasedání zastupitelstva obce uváděného na pozvánkách nemohl nikdo tušit jaká závažná rozhodnutí bude zastupitelstvo přijímat.
 •  Nepřijímáme argumenty pana Mgr. Mařase o křičení nadávek v davu, jak uvádí závěrem tohoto bodu. Naše argumentace byla na akci 5.2.2011 připravena a v klidu přednesena ještě před tím, než byla zahájena diskuse. Všichni přítomní tedy již na počátku slyšeli naše argumenty a výhrady jak k procedurálním chybám jednání mladkovského zastupitelstva, tak i k samotné dokumentaci EIA a posudkům v ní uváděných.1.        

4. Korupční jednání

Nikdy jsme nedali žádný úplatek ani žádnému ze starostů, ani jakémukoliv ze členů obou zastupitelstev, ani komukoliv dalšímu v procesu zúčastněnému. Ale s jistotou to víme jen my, oba starostové, členové zastupitelstev, ostatní zúčastnění a Bůh. Všichni ostatní se mohou jen domnívat a vymýšlet pomluvy. Taková pomluva je pro odpůrce dobrou zbraní - lidé milují konspirační teorie a současně obrana proti pomluvě je značně složitá. Ze všeho, co okolo VTE zaznělo, se nás pomluvy tohoto korupčního typu dotýkají nejvíce - nejen, že to staví všechny ostatní lidi do opozice proti nám, ale kazí to naši dobrou pověst, kterou potřebujeme a chceme si udržet nejen v Lichkově a Mladkově, ale také pro další projekty. Z tohoto důvodu bychom na tomto místě konstatovali, že od tohoto okamžiku budeme na nařčení z korupce reagovat velmi tvrdě a klidně podávat žaloby jednu za druhou, jakmile k tomu kdokoliv zadá podnět svým jednáním. Však ona pravda vyjde najevo.

5. Členství starostů obou obcí v dozorčích radách investorských společností

Starosta obce Mladkov p. Teodor Smok je členem dozorčí rady společnosti SYNERGION Mladkov, a.s. a starosta obce Lichkov p. Zdeněk Bruna je členem dozorčí rady společnosti SYNERGION Hraniční Vrch, a.s. Proč si myslíte, že tomu tak je? Odpůrci tvrdí, že se jedná o korupci a že oba starostové za svou funkci pobírají odměny. Myslíte, že tomu tak je?

Nejvyšší čas uvést vše na pravou míru: Starostové za své členství v dozorčích radách prokazatelně nic nemají. Důvod pro členství v dozorčí radě je někde úplně jinde - ve smlouvách, které obce uzavřely s oběma společnostmi, se praví, že odměna obce je odvozená z výroby elektrické energie. Členství v dozorčích radách jsme oběma obcím (ne starostům) nabídli my a to z jednoduchého důvodu - člen dozorčí rady má ze zákona právo nahlížet do účetní evidence společnosti a kontrolovat tak, že odměna pro obec je určena správně. Považovali jsme to a nadále považujeme za správný krok, který naši spolupráci s obcemi dělá transparentnější. Navíc členství v dozorčích radách není vázáno na pány Smoka a Brůnu osobně, ale jde o funkci vyhrazenou zástupci obce - starostu. Takže kdokoliv bude v budoucnu starostou, bude mít možnost nahlížet do hospodaření společností, které, jak pevně věříme, budou v budoucnu provozovat na Hraničním vrchu větrné elektrárny.

 

          NAŠE REAKCE:

 • Jako návrh na člena dozorčí rady společnosti Synergion Mladkov a.s. schválilo zastupitelstvo starostu obce. V žádném zápise není ani stručná zmínka o tom, že by taková společnost měla vzniknout. Tuto informaci tudíž nedostalo zastupitelstvo ani na vědomí.
 • Z přijatého usnesení o členství starosty v dozorčí radě ze dne 19. 3. 2008 není jednoznačné, že členství v dozorčí radě bude vždy vázáno na konkrétního starostu vykonávajícího funkci v daném volebním období. Toto zaznělo poprvé až na veřejné schůzi 5. 2. 2011, kdy obhajoval Mgr. Langer obhajoval starostovo členství v dozorčí radě společnosti Synergion Mladkov a.s. a totéž činil i sám starosta. V Obchodním zákoníku se každý, kdo se o tuto problematiku jen trochu zajímá, dozví, že o tom,  zda někdo bude či nebude v dozorčí radě a představenstvu akciové společnosti, rozhoduje jen a jen valná hromada akcionářů společnosti. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že zastupitelstvo se zabývalo zcela zbytečně schvalováním starosty do dozorčí rady a je třeba toto usnesení zrušit.
 • Z žádného dostupného materiálu na úřední desce jsme nedohledali, že by zastupitelstvo svým usnesením schvalovalo nákup akcií akciové společnosti Synergion Mladkov a.s. nebo přijetí akcií jako daru v případě, že by nám je firma darovala. Z toho tedy může vyplývat, že obec jako právnická osoba akcie nevlastní. Není nám známa informace, zda akcie Synergionu Mladkov a.s. vlastní jako fyzická osoba pan Teodor Šmok. Akcie společnosti jsou podle Obchodní rejstříku na majitele, což znamená, že vlastníkem akcie je ten, kdo ji předloží. Kdo je majitelem akcií společnosti Synergion Mladkov a.s. není známé a může to být kdokoliv, kdo akcie předloží.
 • Argumentace, že v dozorčí radě je starosta proto, aby mohl hlídat hospodaření a dostávat se k dokumentům, není správná. Účetní výkazy každé obchodní společnosti musí být na internetu k dispozici komukoliv. Kvůli tomu nemusí být nikdo v dozorčí radě.
 • Sice je na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet obce za rok 2009, ale na účtu 069 Finanční majetek není nic zaúčtováno. Jen na vysvětlenou – na tomto účtu by měly být  podle platného účetního standardu uvedeny, jaké akcie a v jaké hodnotě obec vlastní. Z výše uvedeného by se tedy dalo předpokládat, že obec skutečně akcie nevlastní. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud obec nevlastní žádné akcie a její hlavní představitel je členem dozorčí rady, jedná se o jasný střet zájmů - starosta by tedy neměl mít možnost účastnit se hlasování ve všech věcech týkajících se výstavby větrných elektráren na Hraničním vrchu. Koresponduje to i se schváleným jednacím řádem zastupitelstva obce Mladkov, který ač byl schválen 8. 11. 2010, byl na elektronickou úřední desku vyvěšen až v sobotu 19. 2. 2011. Je pak věcí dobrých mravů a morálky, aby se starosta do takové situace nedostal.

 6. Otázky okolo smluv - nepřesnosti - IČA a jiné - datum schválení smlouvy a datum podpisu   smlouvy a datum vzniku Synergion Mladkov, a.s.

Velmi mne mrzí, že ve smlouvách jsou nepřesnosti typu překlep, chybné IČO apod. Jistě to nevrhá příznivé světlo na naše úřednické schopnosti. Ale na druhou stranu to vůbec nemá co dělat s platností smluv. Máme vůli smlouvy dodržovat a konáme v souladu s nimi.

Současně to však vnímám jako dobrou zprávu - znamená totiž, že odpůrci a kritici naší spolupráce na ní nejsou schopni nalézt jiné vady než tyto. To samé platí o napadání procesního a formálního postupu mladkovského zastupitelstva - jelikož na věci spolupráce s námi jako takové lze hledat objektivní vady a problémy jen těžko, musí se protivníci spokojit s tím, co mají. Nicméně ani právní posouzení na celém postupu žádnou vadu neshledalo. A to je důležité. Důležité, ale ne rozhodující. Rozhodující je přece vzájemná vůle platně uzavřenou smlouvu dodržet.

 

         NAŠE REAKCE:

 • „Velmi mne mrzí, že ve smlouvách jsou nepřesnosti typu překlep, chybné IČO apod. Jistě to nevrhá příznivé světlo na naše úřednické schopnosti.“ – S touto větou se s panem Mgr. Mařasem plně ztotožňujeme a dodáváme – jestliže si společnost nedokáže uhlídat takovéto triviální formální chyby, jaká je záruka, že v dokumentech, které předkládá obci Mladkov, nejsou závažné věcné chyby? Pan Mgr. Mařas tuto záležitost vnímá jako dobrou zprávu – my však z tohoto pohledu nikoliv. Identifikace smluvních stran včetně IČO musí být naprosto přesná.
 • Nelze snižovat závažnost chyb, na které upozornili občané na veřejné schůzi 5. 2. 2011, kdy měli připomínky k procesním chybám, kterých se zastupitelstvo dopouštělo v minulém volebním období. Podle našeho mínění tím byla porušována ustanovení zákona o obcích. Za vše mluví např. usnesení č. 2008/08/120 ze dne 25. 9. 2008. Přijaté usnesení zní takto: „ZO schvaluje firmě Synergion Mladkov, a.s. vydání souhlasného stanoviska s výstavbou větrných elektráren v lokalitě Hraniční vrch.“ Jak si potom máme vysvětlit, že v materiálu Ministerstva životního prostředí Oznámení dle §6 Zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, na straně 16 je uvedeno, že starosta obce přidal k textu usnesení, které bylo schváleno (viz. výše), ještě své následující věty: „Dále obec Mladkov vydává souhlas se vstupem na pozemky v majetku obce a využití stávající komunikace k výstavbě větrných elektráren. Z hlediska územního plánu, nemá obec Mladkov k výstavbě větrných elektráren připomínky.“ Zjištění, že usnesení bylo takto doplněno, nás vedlo k tomu, abychom se pečlivěji věnovali kontrole materiálů nějak souvisejících s výstavbou větrných elektráren.
 • Jedná se o nepřesnosti zásadního významu: v dokumentaci se hovoří o výstavbě 3 větrných elektráren v Mladkově, ve Veřejné vyhlášce Stavebního úřadu Králíky se píše o 4 větrných elektrárnách v Mladkově a ve Smlouvě o spolupráci se v článku I. Předmět smlouvy hovoří až o 5 větrných elektrárnách v Mladkově.
 • Za zásadní považujeme také nepřesnosti v údajích o dočasnosti stavby větrné elektrárny. Např. pan Brůna se v článku v Orlickém deníku zmínil o 15-ti letech, v dokumentaci je však uvedena jako dočasná stavba na 20 – 25 let a v některých materiálech se dokonce hovoří o 30-ti letech. (Poznámka: „Dočasnost“ není žádným zákonem definována, podle stavebního zákona o dočasnosti či nedočasnosti stavby rozhoduje úředník stavebního úřadu (zákon č. 183/2006, stavební zákon, § 2, odst. 3), který teprve omezí dobu jejího trvání - tedy opět subjektivní názor.
 • Tuto připomínku jsme uvedli ve vyjádření k EIA. Dočasnost VE je způsobena textem v Metodickém pokynu MŽP z roku 2005, který zní: „OOP by měl, zejména z pohledu ochrany krajinného rázu, upozornit SÚ na vhodnost schválení realizace VVE jako stavby dočasné na dobu max. 25 let, která by byla vlastníkem odstraněna k poslednímu dni platnosti povoleni jejího trváni. Po skončení provozu by mělo být v podmínkách rozhodnutí SU zajištěno, aby došlo k celkovému odstranění stavby až do 50 cm pod úroveň okolního rostlého terénu a následnému zatravněni pozemku.“
 • Dlužno říci, že ani tento pokyn není závazný.
 • Zodpovězena by měla být také otázka, kdo a na čí náklady zlikviduje po uplynutí životnosti větrné elektrárny v případě, že společnost Synergion Mladkov a.s. zanikne před ukončením řádného provozu větrných elektráren. Ve smlouvě o spolupráci je totiž výslovně uvedeno, že likvidaci zajistí na své náklady společnost Synergion Mladkov a.s..
 • S podivem zůstává, že některé písemnosti (vydané Stavebním úřadem v Králíkách) se objevují na úředních deskách obcí Mladkov a Lichkov dokonce ve 3 variantách. Liší se v údajích o identifikačních číslech organizace a liší se tak od originálu založeného ve spise Stavebního úřadu v Králíkách. Pro tato tvrzení máme k dispozici úředně ověřené kopie těchto písemností.

 

7. Vliv na životní prostředí

Nikdy jsme nikomu netvrdili, že VTE neuvidí. Naopak, je to velmi viditelná stavba. Kdyby šlo o malé zařízení, které si můžeme postavit za chalupou na dvorku, tak bychom nenabízeli obci takový podíl, jako jsme nabídli a k jehož výplatě jsme se smluvně zavázali. Vadí nám ale ta paušalizace, se kterou je odpůrci tvrzeno, že není nic horšího, než pohled na VTE. Společně s tím nám všem vnucují názor, že totéž co oni si myslí 100% lidí. To ale není v žádném případě pravda - najdou se tací, kterým se VTE vizuálně nelíbí, ale zrovna tak jsou i tací, kterým se naopak líbí. Je spousta lidí, kteří VTE považují za symbol nového, zdravého životního stylu. Dlouhé zástupy lidí, které se na běžící VTE chodí dívat, jsou toho jasným důkazem. Ostře se proto ohrazujeme proti představám, které odpůrci sugerují lidem s cílem je vystrašit - neexistuje žádný důvod pro tvrzení, že v Polsku klesne agroturistika vlivem výstavby VTE na Hraničním vrchu. Není žádný důvod tvrdit, že Orlicko, které je dnes magnetem na masovou turistiku (a je opravdu?), se po výstavbě stane pustinou, kam nevkročí noha turisty. Nikde tomu tak není - ani v Krušných horách, ani v Jizerských horách, ani na Vysočině. A také ani v Německu, ani v Dánsku, ani v Polsku a ani v Rakousku. Turisté si nevybírají destinace, kam jedou, podle toho, zda tam VTE jsou či nikoliv. Spíše se rozhodují podle úrovně a kvality služeb v místě, podle vybavení, infrastruktury a dalších, velmi objektivních kriterií. Jsme přesvědčeni, že z prostředků utržených z provozu VTE (které obce jistě moudře použijí ke svému zvelebení) vznikne pro turisty silnější přitažlivý moment nežli to, že by je VTE odpuzovaly. Ale ano -je to viditelná stavba. Ale je navíc dočasná.

Ostatní je však už něco jiného - nevíme, jaký záměr se posuzuje v současnosti přísněji, než výstavba VTE. Vliv na zdraví - hluk, stroboskopický efekt a všechny myslitelné vlivy, vliv na životní prostředí jako takové, vliv na chřástala a ostatní avifaunu, na všechny chráněné živočichy, ba i rostliny, na les a vodu. Dokonce se řeší, kam chodí pracovníci montážních firem při výstavbě VTE na záchod. Ne jako turista, co si jen tak odskočí, když potřebuje....

Má-li kterýkoliv z občanů obcí Lichkov a  Mladkov jakýkoliv dotaz k záměru výstavby větrných elektráren na Hraničním vrchu, jsme připraveni poskytnout veškeré informace. Nikdy jsme nic netajili a nebudeme tak činit ani v budoucnu.

Můžete  se s námi  spojit  buď přímo  - info@synergion.cz,  poštou  na  adrese Synergion,  a.s., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1. Můžete jistě také předat své dotazy a podněty na obecním úřadu. Nevyhýbáme se ani osobnímu setkání, stačí říct. Vše je důkladně analyzováno, posouzeno, veškeré posudky dokládají, že projekt splňuje normy a zákonné podmínky, že projekt nemá negativní vlivy. Stálo to mnoho úsilí a prostředků dopracovat projekt do stavu, v jakém je. My jsme tyto prostředky vynaložili, neboť jsme vůči obci Lichkov a obci Mladkov vnímali jako svůj závazek nutnost projekt řádně prověřit, zda skutečně nemá negativní efekty. Mimo jiné proto, že obce nás podpořily a souhlasí s naším projektem - a my tuto důvěru nechceme zneužít.

NAŠE REAKCE:

 • Jako nepříliš vhodně zvolená formulace se nám jeví věta: „…je spousta lidí, kteří VTE považují za symbol nového, zdravého životního stylu.“ Nepopíráme, že je jistě mnoho lidí (a my patříme mezi ně), kteří ve výstavbě větrných elektráren vidí možnost výroby ekologicky čisté energie. Jsme přesvědčeni o tom, že větrné elektrárny by měly být umístěny vždy na takových místech, kde nebudou nikoho obtěžovat, tzn. ani malé procento obyvatel, jak je uvedeno v dokumentaci záměru Větrný park Lichkov a Mladkov.
 •  V dopisu pana Mgr. Mařase se uvádí, že: „Dlouhé zástupy lidí, které se na běžící VTE chodí dívat …“. Není nám sice známo, odkud čerpá pan Mgr. Mařas tuto informaci, zda ze své osobní zkušenosti či nějakého dlouhodobého průzkumu, který si za tímto účelem nechala společnost vypracovat, ale dle našeho názoru tyto zástupy tvoří pravděpodobně účastníci autobusových zájezdů pořádaných investory pro občany obcí, se kterými hodlají investoři zahájit spolupráci.
 • Vliv větrných elektráren na zdraví člověka je jednou z nejdůležitějších otázek, které si pokládají obyvatelé oblastí, kde mají větrné elektrárny nově vzniknout. Na to, jak je tato problematika široká, bychom předpokládali, že se jí bude Mgr. Mařas snažit více občany přesvědčit o tom, že není třeba se obávat negativních vlivů. Abychom nebyli obviněni z toho, že šíříme poplašné informace, vybrali jsme tyto doslovné citace z dokumentace záměru Větrný park Lichkov a Mladkov. Povšimněte si, prosím, zejména podtržených formulací.

"V zájmových lokalitách se s největší pravděpodobností neprojeví efekt flickeru v takové míře, aby vyvolal záchvaty u citlivých jedinců."

"U VTE nejsou instalovány žádné významné zdroje elektromagnetického záření, tudíž nelze očekávat jeho vznik a šíření do prostor, kde by mohlo způsobit ohrožení zdraví obyvatel."

 "Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že hluk z provozu VTE nebude v chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb v posuzovaných obcích zdrojem infrazvuku, resp. nízkofrekvenčního hluku."

 "Provozní režim jednotlivých VTE je možné nastavit tak, aby docházelo ke snížení hlukových emisí (uvažováno s omezením výkonu VTE 3 a 4 - na katastru obce Lichkov)."

"Při posuzování vlivu provozu VTE na veřejné zdraví je nutné mít na zřeteli základní aspekt a to, že celkové projevy obtěžování obyvatel vyplývají již z pouhé existence VTE v území, přičemž negativně vnímají hluk lidé, kteří na VTE vidí než ti, kteří je nemají v přímé viditelnosti."

 

Posuďte sami. Závěrečné hodnocení není nikterak povzbudivé.

 „Vlivy záměru na zdraví obyvatel lze hodnotit, při dodržení navrhovaných opatření jako přijatelné.

„Vlastní nastavení systému je možné provést individuálně pro každou VTE podle měření hluku ve zkušebním provozu.“

 „Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako přijatelné za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z naměřených hodnot ve zkušebním provozu.“

„Závěrem lze výstavbu větrných elektráren v dané lokalitě z hlediska ovlivnění stroboskopickým efektem (vrhanými stíny) doporučit, za předpokladu, že se investor záměru bude problematikou stroboskopického efektu během zkušebního provozu zabývat….“

 

 • Dalším velmi důležitým a v dokumentaci ne příliš podrobně zkoumaným vlivem je fakt, že v dotčené lokalitě, kde by probíhala výstavba větrných elektráren by mohlo dojít k narušení prameniště pitné vody pro obec Mladkov. V dokumentaci o žádném prameništi však není žádná zmínka.
 • Rovněž nám není zcela zřejmé, z čeho pramení pochybovačné posuzování pana Mgr. Mařase, zda je Orlicko „…magnetem na masovou turistiku…“. Jsme přesvědčeni, že Pardubický kraj bude nadále náš region považovat za svou významnou turistickou oblast a bude jí podle možností podporovat, jak deklaroval v dokumentu „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje“. Na setkání s česko-polskou delegací 9.2.2011 v Pardubicích prohlásil hejtman R. Martínek, že jako soukromá osoba s výstavbou Větrného parku Lichkov a Mladkov nesouhlasí.
 • Jako laikům je pro nás nepochopitelné, že se větrná elektrárna postaví, spustí se zkušební provoz a pak se může lehce stát, že nebude vyhovovat všem požadovaným normám, a proto bude její chod zastaven. V praxi to tedy asi bude znamenat, že elektrárna nebude vyrábět elektrickou energii a tudíž obec nebude dostávat odměnu.
 • Nejde pouze o zdraví lidí v dotčené lokalitě, ale také o téměř dvě desítky silně ohrožených a ohrožených živočichů a jednoho celosvětově chráněného živočicha – chřástala polního.
 • Pro nás je naprosto nepřijatelné tvrzení, že: „Investor bude žádat příslušné orgány o: VÝJIMKY ZE ZÁKONA č. 114/1992 Sb.“, který určuje podmínky ochrany živočichů. Naskýtá se otázka: Proč vůbec existuje takový zákon na ochranu živočichů, když je možné, aby jakýkoliv investor mohl žádat o výjimky ze zákona? Proč pro investora není už pouhé zjištění, že vybraná lokalita patří do soustavy Natura 2000 dostatečným argumentem k tomu, aby ani nezahajoval přípravné práce. Kde má jistotu, že prostředky vynaložené na pořízení nejrůznějších studií, posudků apod. nebudou pro něho pouze vyhozené peníze? Pokud se vyskytují podezření, že záměr může mít negativní vliv na lidské zdraví, chráněné živočichy, krajinný ráz (veřejný zájem), což je v dokumentaci uvedeno, měl by být uplatněn princip předběžné opatrnosti, nikoliv, jak také uvádíte, požadovat výjimky ze zákonů.
 • V té souvislosti navazujeme na informace uvedené v dopise v souvislosti s pořizováním odborných posudků na vhodnost výstavby VTE. Důležitá je podle nás informace, že doposud byly odborné posudky zpracovávány těmi odborníky, které si investor, tj. Synergion Mladkov a.s., sám vybral a sám zaplatil. V další fázi schvalování to bude již jinak. Zpracovatele posudku bude vybírat příslušný úřad, v našem případě Ministerstvo životního prostředí, které taky za zpracování posudku posudkáři platí. Posudkář se často nespokojí s písemnými připomínkami a má zájem o osobní setkání se zástupci občanských sdružení. Je to příležitost k vyřešení některých sporných otázek, vysvětlení nejasností na obou stranách, i k ovlivnění celkového vyznění posudku.
 • Pokud se prokáže, že se některý odborník podílel na zpracování posudku a zároveň dokumentace či oznámení téhož záměru, může to být důvodem ke zrušení celého procesu EIA.

 

8. Stojíme si za svým

Věřte nebo nevěřte, naprosto není pochyby o tom, že větrné elektrárny jsou pro lidské zdraví zcela neškodné. V opačném případě bychom do jejich výstavby nikdy neinvestovali. Díky několikaletému analyzování a posuzování celého projektu jsme si však jisti, že vše je v pořádku. Jsme proto přesvědčeni, že celý projekt za tu námahu stojí. Umožňuje vydělat peníze nám i zúčastněným obcím, a to vše dnes poměrně málo obvyklým způsobem - aniž bychom museli někoho okrást nebo podvést. Jsme připraveni vysvětlit jakýkoliv aspekt projektu komukoliv kdykoliv. Tedy pardon, oprava - ne komukoliv, ale jen tomu, kdo má o vysvětlení skutečně zájem.

 

NAŠE REAKCE:

A my rozhodně také.

Závěrem

Je smutné, že místo aby placení starostové a místostarostové obcí Mladkov a Lichkov sami oslovili v tak zásadním období občany, nechávají iniciativu pouze na investorovi. Důvodů může být několik: bojí se projevit svůj názor nebo to neumějí a nebo se spokojí s tím, že to za ně udělá investor? V tom  případě by mohli alespoň připojit své podpisy ke jménu Mgr. Mařase. Nabýváme dojmu, že obec již neřídí občany zvolené zastupitelstvo, ale kdosi až ze vzdáleného Švýcarska.

 

Jsme přesvědčeni, že vystupujeme za nemalou část obyvatel celé oblasti, kteří zde žijí s vědomím toho, že tu sice výrazně nezbohatnou, ale budou bohatší o to, že prožijí svůj život.

Děkuji Vám, že jste tento dopis dočetli až sem.

V Praze dne 16.2.2011

 

S přátelským pozdravem

Jiří Mařas

předseda představenstva

Synergion a.s.

jménem společností SYNERGION Mladkov, a.s. a SYNERGION Hraniční vrch, a.s.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

otázka

(Jiří Suchomel, 22. 3. 2011 20:43)

Proč nebylo reagováno na část 2.článku, kde byli pánové Jandejsek a Čada ze Studeného obviněni z toho, že pro jejich nehorázné finanční požadavky bylo případné vedení kabelu přeloženo jinam a tím pádem se teď mstí za to, že když ty peníze nemají oni, tak je nebude mít nikdo. Že by to byla pravda....?

Re: otázka

(Jana, 23. 3. 2011 8:27)

Pane Suchomel, myslím, že cokoli je spojeno s osobním vlastnictvím, ať už pozemků nebo jiných záležitostí je věcí majitelů a nám ostatním po tom, jak s nimi nakládají nic není. Pokud investor není schopen jednat s majiteli,je to jeho neschopnost a pokud majitelé pozemků nejsou ochotni - a podotýkám, že z jakýchkoli důvodů - s ním dohodu uzavřít, je to jejich právo. ať se to Vám líbí či ne.

Re: Re: otázka

(Jiří Suchomel, 23. 3. 2011 17:52)

Vážená Jano, já samozřejmě ani v nejmenším nezpochybňuju právo obou pánů nakládat se svým osobním majetkem. Jen mě zaráží to, že pokud jsou pohnutky obou těchto osob takové, že jim pro případný finanční prospěch výstavba VTE nevadila a nyní, kdy by z toho neměli nic, se z nich stali nejhlasitější odpůrci. To mi přijde přinejmenším podivné.

Re: otázka

(Ivana Marečková, 24. 3. 2011 21:16)

Už si, pane Suchomele, můžete přečíst reakci obou zmiňovaných pánů.

celkově

(Pavel Minář, 17. 3. 2011 12:44)

Zúčastnil jsem se veřejného zasedání ZO.
Převládající dojem? Já se na ZO styděl! Styděl jsem se za to, jakým způsobem probíhalo jednání, z velké části téměř neřízený chaos, který byl umocňován ještě nejrůznějšími výčitkami typu " kdo kdy komu nevrátil vypůjčené kuličky" a pod. Chodím pravidelně na zastupitelstva jinde a vím, že se standartním způsobem mohu, jako občan ČR, přihlásit o slovo v části tomu vymezené. V Mladkově? Jedině snad tak se bez výzvy postavit a zařvat na celý sál.
Pro někoho možná zbytečná formalita, ve skutečnosti již tento základ cosi svědčí o schopnostech rozhodovat a ovládat běh věcí obecných.

sémě :k bodu 3.pokračování podle ctěného zájmu Vážených čitatelů

(navi.kob, 11. 3. 2011 20:47)

Mám pouhý pocit,/v žádnémpřípadě nejde o tvrzení) ,že ono nezapometelné setkání pánů starostů obcí Mladkov,LIchkov a České Petrovice s firmou Synergion(Syergion,nebo VTE Synergion,atd,apod.,)se událo na Kašparce,kde v lůnu Orlických hor 22.8.2007 se snažili zploditi první větrníčky.Dohlednost byla dobrá,větřík pofukoval a plebs nevěděl.Jaká rajská rozkoš pro prznitele panenské přírody.(parafráze LJ aneb Koňská opera)Plebs asi hlavně věděti nic neměl.

Re: sémě :k bodu 3.pokračování podle ctěného zájmu Vážených čitatelů

(Ivana Marečková, 12. 3. 2011 17:21)

Při čtení vašeho vtipného příspěvku se člověku chce smát - ale přes slzy!
Je to opravdu zvláštní, když se lidé, kteří tady strávili celý svůj život, sejdou na jednom z nejkrásnějších míst v okolí a plánují, jak tu krásnu zničit. Ještě štěstí, že jeden z nich měl rozum a poradil se se spoluobčany a bral jejich názor vážně. Grandiozní plán se tak stal sice méně grandiozni, ale o to úporněji je prosazován.

Gratuluji

(Jirka, 10. 3. 2011 15:42)

Gratuluji, povedlo se, vypadá to skvěle.