Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpis ze zasedání OZ Mladkov 2005 - 2011

7. 3. 2011

20.10.2005

Starosta obce informoval zastupitelstvo o záměru výstavby větrných elektráren firmou Ledaco ve Vlčkovicích. K tomuto bodu bude po dohodě s firmou svoláno pracovní jednání zastupitelstva, kde budou podány podrobné informace a také odpovědi na případné dotazy k tomuto záměru.

 

10.11.2005

V diskusi se nejprve otevřela rozprava ohledně výstavby větrných elektráren na území obce. Starosta spolu se zastupiteli tlumočili občanům odborné informace získané na jednání se zástupci investora. Po tomto byly vyslechnuty názory občanů a podána možná vysvětlení. Z důvodu nejasností bude osloven investor, který uskuteční pro občany zájezd do Rakouska na prohlídku větrných elektráren stejného typu, které by měly být postaveny na k.ú. Vlčkovice. Termín je navržen na 19.11.2005.

 

28.11.2005

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem zájezdu do Rakouska, který byl uskutečněn za účelem poznání dopadů větrných elektráren na okolní prostředí. Zájezd byl pořádán a hrazen firmou a občané Vlčkovic jej nevyužili tak, jak by bylo možné. K tomuto se v zastupitelstvu otevřela rozprava, kde byly předneseny klady a zápory pro obec. Z výsledku rozpravy vyplynulo, že dopady pro obec a občany nejsou negativní a proto zastupitelstvo obce podporuje záměr firmy ELDACO s výstavbou dvou větrných elektráren v k.ú. Vlčkovice dle předloženého záměru. V průběhu stavebního řízení budou sledovány hygienické a další normy, aby byl skutečně zajištěn bezproblémový provoz. Výstavba takovýchto větrných elektráren je celoevropský trend a povinnost jednotlivých států splnit určitý podíl výroby takovéto čisté energie. Tento trend při splnění přísných hygienických a dalších norem nelze bezdůvodně omezovat nebo zakazovat.

 

19.1.2006

Obec Mladkov obdržela dopis od občanů v Vlčkovic, v kterém nesouhlasí s rozhodnutím zastupitelstva obce podpořit výstavbu větrných elektráren. Další dopis obdržela obec od MS Pastviny.

K tomuto tématu proběhla bouřlivá diskuse občanů a zastupitelů. Několik občanů z Vlčkovic, kteří se osobně zůčastnili zasedání zastupitelstva obce, požadují svolání veřejného referenda. Protože nedošlo k dohodě občanů a zastupitelstva a nebyly předloženy pádné argumenty, zastupitelstvo obce rozhodlo svolat veřejné jednání ve Vlčkovicích, kam budou přizvání i zástupci investora a občané se budou moci k tomuto tématu ještě vyjádřit, a až po tomto zasedání bude přijat závěr k podpoře výstavby větrných elektráren v obci.

 

23.2.2006

Firma ELDACO zaslala obci k podpisu smlouvu o spolupráci. Starosta obce seznámil zastupitele s jejím obsahem. Místostarosta obce požaduje upřesnění dvou bodů smlouvy         ( smlouva se netýká pouze lokality v ní uvedené a je nutné s developerem upřesnit výši odměny po 6 letech od uzavření smlouvy). Starosta obce s firmou ELDACO provede projednání uvedených bodů a po jejich upřesnění bude předložena ke schválení zastupitelstvu.


23.3.2006

Starosta oznámil zastupitelstvu doplnění smlouvy o podané návrhy na posledním zasedání a její podepsání s Firmou Eldaco.

 

27.4.2006

V diskusi se dále hovořilo o drobných opravách v obci, výstavbě větrných elektráren a likvidaci křídlatky.

 

20.7.2006

Starosta informoval o záměru výstavby dvou větrných elektráren firmou Testa Letohrad a s vývojem výstavby elektráren firmou Eldaco Brno.

 

1.2.2007

5.3. Zahájení zjišťovacího řízení záměru výstavby 2 ks. VTE Vlčkovice s.r.o., Šedivská 838, Letohrad:

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství - sděluje, že záměr výstavby 2 VTE v k.ú. Vlčkovice u Mladkova bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č.100/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále žádá obecní úřad o zaslání vyjádření k tomuto řízení ve stanovené lhůtě.
Vyjádření OÚ: Dne 28.11.2005 schválilo ZO podporu záměru výstavby 2 VTE firmy ELDACO s.r.o. a na základě tohoto rozhodnutí byla dne 3.3.2006 podepsána smlouva o spolupráci .Vsoučasné době firma ELDACO s.r.o. provádí měření větrných podmínek. Z řad občanů místní části Vlčkovice - obce Mladkova vyplývají obavy z narušení ochrany přírody a zdraví občanů.Jedná se zejména o hluk, stroboskopické jevy,zastínění oblasti a jiné.Je proto nutné sledovat splnění všech hygienických a dalších norem.   

5.4. ELDACO - žádost o vyjádření:

Firma ELDACO- žádá o komentář dnešního postoje obce ke stavbě 2 VTE v k.ú. Vlčkovice u Mladkova pro společnost ČEZ Disribuce, a.s..
Vyjádření OÚ: Jelikož dne 28.11.2005 schválilo ZO podporu záměru výstavby 2 VTE firmy ELDACO s.r.o. a na základě tohoto rozhodnutí byla dne 3.3.2006 podepsána smlouva o spolupráci ve které se obec zavázala spolupracovat v oboru větrné energetiky s firmou ELDACO proto, ZO schvaluje souhlasné stanovisko ohledně připojení na síť u společnosti ČEZ Disribuce, a.s.. Vyjádření obce ze dne 3.4.2006 pro firmu Testa Invest s.r.o. není proto možné brát jako vyjádření souhlasu. Šlo o pouhý komentář, zda umístění VTE je či není v rozporu s územním plánem.

6.16. VTE Vlčkovice s.r.o. - využití soukromých pozemků v k.ú. Vlčkovice

Obsah: Na základě Sdělení k využití soukromých pozemků v k.ú. Vlčkovice vydaného Obcí Mladkov (jedná se o Sdělení vydané dne 3. 4. 2006, na základě oznámení záměru na výstavbu dvou větrných elektráren na pozemcích č. parc. 215/1; 215/2; 217; 208/2; 213; 643/1 v k.ú. Vlčkovice ve vlastnictví pí A. V.).
OZ odkládá a navrhuje, aby firma VTE Vlčkovice s.r.o. doložila podrobnější údaje
o záměru výstavby větrné elektrárny v k.ú. Vlčkovice.

 

7.3.2007

5.4. ČEZ Distribuce, a.s. - připojení VTE v lokalitě Mladkov - Vlčkovice

Obsah: Společnost VTE Vlčkovice s.r.o. má v současné době platné stanovisko k připojení VTE v lokalitě Mladkov-Vlčkovice s termínem do 11.4.2007. V současné době spol. ČEZ obdržela novou žádost od ELDACO s.r.o. o připojení VTE v téže lokalitě. ČEZ žádá obec o vyjádření podpory konkrétního projektu.
OZ vyjádřilo podporu projektu spol. ELDACO s r.o. v záležitosti připojení VTE na distribuční síť. Hlasování: 8-1-0

 

19.4.2007

4.3. ELDACO s.r.o. – dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcí Mladkov a spol. ELDACO s r.o.. Společnost vytvořila návrh dodatku na žádost ZO, ve kterém upřesňuje způsob vyplácení odměn.

Odměna č. 1 – jednorázová "Odměna za užívání" za poskytnutí spolupráce činí 1.000.000,- Kč, splatná do 30 dnů po kolaudaci stavby VE, nejpozději však 90 dní ode dne uvedení VE do provozu.

Odměna č. 2 - po uplynutí 5 až 6 let (v závislosti výsledku jednání o způsobu vyplácení 3. odměny) bude obec každoročně získávat od společnosti 100 000,- Kč.

Odměna č. 3 – společnost navrhla pohyblivou odměnu v závislosti na roční produkci VE.

ZO souhlasí s návrhem odměny č.1,2 v plném znění a u odměny č. 3 navrhuje navýšení částky odměny v pohyblivé roční plánované produkci 9.4 mil.kWh na částku 100 000,-Kč/rok. Dále ZO navrhuje zapracovat do smlouvy penalizaci ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Usnesení:
ZO schvaluje změny v dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcí Mladkov a spol. ELDACO s.r.o. se sídlem Olšany 212, 683 01 Rousínov a pověřuje starostu obce projednat se zástupci spol. ELDACO zapracování navržených změn v dodatku. Hlasování: 7-0-0

 

4.4. ELDACO s.r.o. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Obsah: Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran vedoucí k uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene: zřízení a provozování větrných elektráren, zřízení podzemního kabelového vedení, jeho užívání a provozování, přístup k němu, jeho údržby, úprav, kácení a oklešťování dřevin. Z důvodu, že některé pozemky nejsou ve vlastnictví obce, musí obec požádat PF o bezúplatný převod zemědělských pozemků. Jedná se o tyto v k.ú. Vlčkovice u Mladkova: p.p.č. 642/14, 642/4, 642/7, 642/11, 642/12, 642/17, 642/15, 643/2, 643/3, 643/4, 643/6, 643/9, 643/13.

Usnesení:
ZO schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Mladkov a spol. ELDACO s.r.o. se sídlem Olšany 212, 683 01 Rousínov. Hlasování: 7-0-0
ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 642/14, 642/4, 642/7, 642/11, 642/12, 642/17, 642/15, 643/2, 643/3, 643/4, 643/6, 643/9, 643/13. v k.ú. Vlčkovice u Mladkova od PF na obec Mladkov. Hlasování: 7-0-0

 

5.8. VTE Vlčkovice s.r.o.– žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Obsah: Spol. VTE Vlčkovice s.r.o. se sídlem Šedivská 838, Letohrad žádá obec o vyjádření územnímu a stavebnímu řízení stavby, výstavba 2 VE v k.ú. Vlčkovice u Mladkova, lokalita Kostelní vrch.

Usnesení:
ZO bere na vědomí žádost a pověřuje starostu obce informovat spol. VTE Vlčkovice o již probíhajícím jednání se spol. ELDACO s.r.o..

 

22.8.2007

 

3.6. ELDACO s.r.o.- Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
Obsah: Firma ELDACO s.r.o. předložila ZO návrh dodatku č.1 o Smlouvě o spolupráci, která řeší jak povinnosti obce při spolupráci tak i odměnu za plnění povinností a závazků obce. ZO shledalo nedostatky ve smlouvě, zejména v oblasti výše a způsobu vyplácení odměn za spolupráci a pověřuje starostu obce dalším jednáním s výše uvedenou firmou.
ZO odkládá podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci s firmou ELDACO s.r.o. z důvodu nedostatků ve smlouvě v oblasti odměn a ukládá starostovi obce vejít v jednání s firmou ELDACO s.r.o.
Hlasování: 8-0-0

3.7. Synergion - informace o projektu Farma VTE v příhraničním pásmu
p. Š. – Starosta obce podal ZO informaci o projektu Farma VTE v příhraničním pásmu ( trasa z Lichkova až na Čihák ), který dne 22.8.2007 v Lichkově představila firma Synergion. Tohoto setkání se zúčastnil starosta Lichkova, Mladkova a Českých Petrovic. Záměrem společnosti Synergion, a.s. je vybudování a následné provozování v optimálním případě 4 VTE severním směrem od obce Lichkov, podél státní hranice do Mladkova, kde jsou v záměru výstavby plánované 3 VTE a dále pak v Českých Petrovicích je v záměru výstavby plánováno 5 VTE. Výstavba dalších VTE směrem k vysokému kameni nebude na základě dohody z tohoto setkání starostů nikdy realizována
ZO bere na vědomí informaci starosty o projektu Farma VTE v příhraničním pásmu na trase z Lichkova na Čihák, který představila firma Synergion.

 

3.10.2007

 

5.4 SYNERGION - projednání smlouvy o spolupráci a vyjádření ZO o stanovisku pro ČEZ distribuci
Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o spolupráci mezi obcí Mladkov a společnosti SYNERGION, a.s.,týkající se realizace záměru výstavby větrných elektráren v katastru obce Mladkov v oblasti hraničního pásma. Dále starosta podal informaci o nutnosti podání vyjádření ZO o stanovisku pro ČEZ distribuci.
ZO schvaluje záměr výstavby větrných elektráren v katastru obce Mladkov a Petrovičky v počtu 4 ks.
Hlasování: 8-0-0
ZO schvaluje vydání souhlasného stanoviska pro ČEZ distribuci.
Hlasování: 8-0-0

5.5 ELDACO s.r.o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
Obsah: Firma ELDACO s.r.o. předložila ZO upravený návrh dodatku č.1 o Smlouvě o spolupráci, který řeší jak povinnosti obce při spolupráci, tak i odměnu za plnění povinností a závazků obce. ZO shledalo u předchozí smlouvy nedostatky ve smlouvě a to zejména ve vyplácení odměn za spolupráci za prvních 6 let. Zastupitelé na základě jednání o konkurenčních nabídkách odměn pro obec za spolupráci navrhuje upravit dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci dle ostatních nabídek a ukládá starostovi obce jednat s firmou o tomto návrhu.
ZO odkládá podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci s firmou ELDACO s.r.o. z důvodu nedostatků ve smlouvě v oblasti odměn a ukládá starostovi obce jednat s firmou o tomto návrhu.
Hlasování: 8-0-0

6.2 Pardubický kraj, odbor životního prostředí - oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
Obsah: Odbor životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje doručil obci oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro větrné elektrárny Vlčkovice v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ZO bere na vědomí oznámení odboru životního prostředí Pk. o zahájení zjišťovacího řízení pro VTE Vlčkovice v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11.2007

3.3. ELDACO s.r.o. - Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci
Obsah: Zastupitelé obce na pracovním jednání s firmou ELDACO s.r.o dne 30.10.2007 diskutovali o nedostatcích ve výše zmíněném dodatku. Podrobným rozborem některých nevyhovujících bodů v dodatku a následným doplněním požadovaných změn na základě vzájemné shody firma ELDACO s.r.o předložila takto upravený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci, který plně korespondoval s požadavky ZO Mladkov.
ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci obce s firmou ELDACO s.r.o. ke dni 7.11.2007.
Hlasování: 8-0-0

5.6 Ing. J. K. - výstavba Větrného parku Mladkov
Obsah: Starosta obce představil podnikatelský záměr ing. J. K. v investiční výstavbě větrných elektráren. Pan K. žádá o oficiální souhlas obce s výstavbou "Větrného parku v Mladkově".
ZO zamítá vydání souhlasu obce pro výstavbu "Větrného parku Mladkov".
Hlasování: 0-8-0

.8 VTE SYNERGION a.s. - smlouva o spolupráci
Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o spolupráci mezi obcí Mladkov a společnosti VTE SYNERGION, a.s.,týkající se realizace záměru výstavby větrných elektráren v katastru obce Mladkov v oblasti hraničního pásma. Zastupitelé na základě diskuse s občany požadují konzultaci této smlouvy s právníkem a doplnění do smlouvy o spolupráci se stanovením pevného termínu složení zálohy do 6-ti měsíců od podpisu smlouvy.
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci obce s firmou VTE SYNERGION a.s. ke dni 7.11.2007.
Hlasování: 8-0-0

 

12.12.2007

STAROSTA INFORMOVAL: jednání s právníkem ohledně smlouvy VTE SYNERGION

3.4. ELDACO s.r.o. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, který předložila firma ELDACO s.r.o.. Zastupitelé podrobným rozborem některých bodů shledali nedostatky ve smlouvě a pověřují starostu obce jednáním s firmou ELDACO s.r.o. o navržených změnách.
ZO odkládá podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce jednáním s firmou ELDACO s.r.o. o navržených změnách ZO.
Hlasování: 9-0-0

 

3.5. Obecní úřad Mladkov - návrh zadání a zadání zpracování Změny č.1 Územního plánu obce Mladkov
Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem zadání Změny č.1 Územního plánu obce Mladkov, který obsahuje pokyny pro vypracování územně plánovací dokumentace, pro řešení střetů zájmů a problémů v území a pro stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot. Dále starosta podal návrh na zadání zpracování Změny č.1 Územního plánu obce Mladkov paní Ing. arch. Vaníčkové.
ZO schvaluje zadání Změny č. 1 ÚPO Mladkov a zadání zpracování Změny č. 1 ÚPO Mladkov paní Ing. arch. Vaníčkové.
Hlasování: 9-0-0


13.2.2008

Starosta konstatoval, že konzultace proběhla s paní Ritichovou ohledně VTE na Mladkovsku.

4.8. ELDACO s.r.o. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva na zřízení věcného břemene
Obsah: Starosta obce seznámil ZO s upraveným návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, který předložila firma ELDACO s.r.o.. Zastupitelé shledali nedostatky ve smlouvě a pověřují starostu obce jednáním s firmou ELDACO s.r.o o navržených změnách.
ZO odkládá podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou ELDACO s.r.o..
Hlasování: 8-0-1
ZO ukládá starostovi zajištění znaleckého posudku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou ELDACO s.r.o..
Hlasování: 9-0-0

 

19.3.2008

3.3. Obec Mladkov - volba člena dozorčí rady ve spol. SYNERGION Mladkov a.s.

Obsah: Starosta obce podal informaci o možnosti zastupování obce v dozorčí radě ve spol. SYNERGION Mladkov a.s.. ZO z důvodu případného dlouhodobého působení společnosti se rozhodlo na delegování starosty jako člen DR.

ZO schvaluje starostu obce do funkce člena dozorčí rady ve spol. SYNERGION Mladkov a.s..

Hlasování: 8-0-1

(3.4. Obec Mladkov - žádost o pronájem nebytových prostor a vyčlenění sídla pro firmu SYNERGION Mladkov a.s.

Obsah: Spol. SYNERGION Mladkov a.s. požádala obec Mladkov o vyčlenění nebytového prostoru pro sídlo společnosti, který by firma užívala pro kancelářské potřeby. Starosta obce seznámil ZO s návrhem prostoru a nájemní smlouvy, která by byla na dobu neurčitou v čp. 95 (budova OÚ) za úhradu ve výši 12.000,- Kč za rok.

ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 95 pro sídlo společnosti SYNERGION Mladkov a.s. za úhradu v celkové výši 12.000,- Kč / rok.

 

5.2. FERI, s.r.o. – záměr výstavby VTE

Obsah: Společnost FERI, s.r.o. hledá v našem regionu vhodnou lokalitu pro realizaci svého investičního záměru výstavby větrných elektráren v počtu 1 – 3 větrníky a žádá obec o zaslání stanoviska obce k záměru výstavby VTE na k.ú. Mladkov. Společnost ve své nabídce podala návrh odměn a podílu ze zisku za spolupráci obce s firmou v případě zájmu o participaci na tomto investičním záměru. ZO se v diskusi k tomuto záměru výstavby VTE shodli na zamítavém stanovisku obce. ZO zamítá investiční záměr firmy FERI, s. r. o. výstavby VTE na k.ú. Mladkov.

Hlasování: 9-0-0

 

29.4.2008

3.5. Obec Mladkov- změna Územního plánu č. 2

Obsah: Starosta obce seznámil ZO o návrhu na změnu v Územním plánu obce č. 2 v oblasti k.ú. Mladkov pro určení parcel na bytovou výstavbu. Změna Územního plánu č. 2 obsahuje p.p.č. 356/1, 356/2, 309, 310, 337, 340, 477/2, 837/1, 42, 28, vše v k.ú. Mladkov. Dále starosta předložil ZO technickou zprávu o zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území pro projekční práce v k.ú. Mladkov na lokalitě p.p.č. 42, 49, 33/3, 866/2, 30/1 a okolí.  ZO schvaluje návrh a podání změny Územního plánu č. 2.

 

29.5.2008

5.1. Společnost ELDACO a.s.- pozvání na zájezd k VTE v Maletíně

Obsah: Starosta obce podal informaci o pozvání společnosti ELDACO a.s. pro občany Mladkova na autobusový zájezd k větrné elektrárně v Maletíně, kde budou seznámeni s provozem VTE, který se koná 21.6. 2008. Odjezd je plánován od 8:30 hod. a návrat okolo 12:30 hod. Nástup na náměstí u kašny.

ZO bere na vědomí pozvánku na zájezd k VTE v Maletíně od firmy ELDACO a.s..

 

25.9.2008

3.2. Obec Mladkov – návrh změny ÚPO č.2

Obsah: Starosta obce předložil ZO k projednání návrh zadání změny Územního plánu obce Mladkov č.2.. Změny oproti schválenému ÚPO se týkají koncepce rozvoje území obce, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití. Jedná se o p.p.č.837/1, p.p.č.42, p.p.č.28, p.p.č.531, p.p.č.93/1310, p.p.č.340, p.p.č.356/1, p.p.č.356/2, p.p.č.443/3 a p.p.č.443/2. Tyto výše zmíněné parcely byly vytipovány pro bytovou výstavbu a infrastrukturu. ZO schvaluje podání návrhu zadání změny Územního plánu obce č.2.

 

3.3. Synergion Mladkov, a.s. - stanovisko obce ke stavbě „VE – Hraniční vrh“

Obsah: Starosta obce předložil ZO k projednání a schválení stanoviska obce ke stavbě VE v lokalitě Hraniční vrh včetně stanoviska týkající se přístupu a využití obecních pozemků při výstavbě. Obec již při předběžných jednáních dala souhlasné stanovisko firmě Synergion pro výstavbu VE v dané lokalitě a z hlediska územního plánování, nemá obec Mladkov k výstavbě VE připomínky.

ZO schvaluje firmě Synergion Mladkov, a.s. vydání souhlasného stanoviska s výstavbou větrných elektráren v lokalitě Hraniční vrch.

 

19.12.2008 – starosta informoval o jednání s firmou Synergion Mladkov s. r. o. ohledně trasy kabelu


19.3.2009

5.1. Obyvatelé Kamieńczyku - protest proti plánované výstavbě VTE

bsah: Starosta obce seznámil ZO s obsahem protestu a peticí obyvatelů Kamieńczyku, kteří na základě vyhlášeného zjišťovacího řízení protestují proti uvedenému záměru výstavby VTE v obci Mladkov a Lichkov. ZO bere na vědomí protestní akci a petici obyvatelů obce Kamieńczyk proti záměru výstavby VTE na hraničním vrchu.

 

15.4.2009

3.2. Obec Mladkov – změny v ÚPO – Kašparova chata, Štěpánka, Kostelní vrch, Příhraniční vrch

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem změn v ÚPO.

Změna č.1: Kašparova chata - části území lesní zeleně v oblasti Kašparovy chaty, p.p.č. 636/4, p.p.č. 636/9, p.p.č. 632/1, vše v kú. Petrovičky změnit na občanskou vybavenost.

ZO schvaluje provedení změny v ÚPO pro využití pozemků v oblasti Kašparovy chaty v k.ú. Petrovičky na území s občanskou vybaveností.

Hlasování: 9-0-0

Změna č.2: Štěpánka – území zemědělské výroby p.p.č.16/1, p.p.č. 16/5, p.p.č. 13/3, vše v kú Petrovičky změnit na občanskou vybavenost.

ZO schvaluje provedení změny v ÚPO pro využití pozemků v oblasti Štěpánky v k.ú. Petrovičky na území s občanskou vybaveností.

Hlasování: 9-0-0

Změna č.3: Kostelní vrch – území zemědělské zeleně – orná půda v oblasti Frymlova borku v k.ú. Vlčkovice změnit na území zemědělské zeleně – orná půda – výroba el. energie

ZO schvaluje provedení změny v ÚPO pro využití pozemků v oblasti Kostelního vrchu v k.ú. Vlčkovice na území zemědělské zeleně – orná půda – výroba el. energie.

Hlasování: 9-0-0

Změna č. 4: Příhraniční vrch - území zemědělské a lesní zeleně změnit na území zemědělské a lesní zeleně – výroba el. energie

ZO schvaluje provedení změny v ÚPO pro využití pozemků v oblasti Příhraničního vrchu v k.ú. Petrovičky na území zemědělské a lesní zeleně – výroba el. energie.

 

17.6.2009

3.3 . SYNERGION Hraniční vrch – smlouva o smlouvě budoucí (kabelové vedení)

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení elektrického vedení na dotčených nemovitostech. Zařízením elektrického vedení se rozumí vybudování podzemního kabelového elektrického vedení VN Lichkov - Jablonné nad Orlicí včetně souvisejících zařízení.

ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou SYNERGION Hraniční vrch.

 

28.7.2009

5.1. Ministerstvo životního prostředí – zjišťovací řízení o posouzení vlivů „Větrného parku Mladkov“ na ŽP.

Obsah: Starosta obce seznámil ZO se závěrem MŽP k zjišťovacímu řízení o posouzení vlivů „Větrného parku Mladkov“ na ŽP, který byl doručen všem dotčeným správním úřadům a dotčeným samosprávných celkům, včetně zveřejnění na úřední desce obce. Se závěrem MŽP k zjišťovacímu řízení o posouzení vlivů „Větrného parku Mladkov“ na ŽP měla veřejnost možnost podání dotazů, což nebylo od občanů z Mladkova využito.

ZO bere na vědomí informaci starosty obce o závěru Ministerstva životního prostředí k zjišťovacímu řízení o posouzení vlivů „Větrného parku Mladkov“ na ŽP.

 

16.9.2009

3.5. Obec Mladkov- změna Územního plánu obce Mladkov č.3

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem o změně využití pozemků v oblasti Příhraničního vrchu v k.ú. Petrovičky, které bylo usnesením ZO č. 2009/04/034 schváleno ZO na území zemědělské a lesní zeleně – výroba el. energie. Změnu (doplnění) využití pozemků v ÚPO starosta obce vzhledem k novým a technickým možnostem v budoucí době navrhuje tyto pozemky zahrnout do ÚPO jako území zemědělské a lesní zeleně – výroba el. energie

z obnovitelných zdrojů. Provedení změny v ÚPO pro nové využití pozemků starosta navrhl zařazení změny do Územního plánu obce Mladkov č. 3.

ZO schvaluje provedení změny v ÚPO č.3 a do této změny zahrnuje pozemky v oblasti

Příhraničního vrchu v k.ú. Petrovičky na území zemědělské a lesní zeleně – výroba el. energie z obnovitelných zdrojů.

 

14.10.2009

3.6. Obec Mladkov – námitka obce o stávajícím vedení bio koridoru v návrhu zásad územního rozvoje Pk.

Obsah: Starosta seznámil ZO s námitkou obce Mladkov k návrhu Zásad územního rozvoje Pk., ve které obec požaduje posunutí trasy nadregionálního koridoru K 80 na k.ú. Mladkov v úseku od LBC 2 severně ke státní silnici II/312 z důvodu plánované výstavby RD.

ZO schvaluje z důvodu plánované výstavby RD podání námitky obce Mladkov k dokumentaci Zásady územního rozvoje Pardubického kraje a požaduje posunutí trasy nadregionálního koridoru K 80 na k.ú. Mladkov v úseku od LBC 2 severně ke státní silnici II/312 na p.p.č. 250/1, 366, 395, 387, 415/4, 419/1, 248 a 389 vše v k.ú. Mladkov.

3.7. Obec Mladkov – námitka obce o umístění regionálního biokoridoru č. 819 a 820 b, včetně biocentra č. 492 v návrhu zásad územního rozvoje Pk.

Obsah: Starosta seznámil ZO s námitkou obce Mladkov k návrhu Zásad územního rozvoje Pk., jejíž dokumentace částečně omezuje využití předmětné lokality umístěním regionálního biokoridoru č. 819 a 820 b a pravděpodobně i biocentra č. 492 Hraniční vrch.

ZO schvaluje podání námitky obce Mladkov k dokumentaci Zásady územního rozvoje

Pardubického kraje a nesouhlasí s navrhovaným umístěním regionálních biokoridorů č. 819, 820b a biocentra č. 492 Hraniční vrch a požaduje jejich přemístění tak, aby tato biocentra a biokoridory nebyly v kolizi se záměrem obce s výstavbou VTE v dané oblasti dle ÚPO Mladkov.

5.2. ELDACO a.s. – návrh Dodatku č.2 Smlouvy o spolupráci

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem Dodatku č.2 Smlouvy o spolupráci, který ZO obdrželi na prostudování do příštího jednání ZO.

ZO bere na vědomí informaci starosty obce o návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci obce s firmou ELDACO a.s..

 

18.11.2009

3.1. ELDACO a.s – Dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s výsledkem jednání s firmou ELDACO a.s. (dále jen developer) o doplnění požadavku obce do dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci ohledně čerpání odměny pro obec za spolupráci před realizací stavby formou zálohy. Tento požadavek obce nebyl developerem akceptován a trvají na již dohodnutých odměnách obci za spolupráci. K tomuto vyjádření developera starosta obce předložil ZO návrh změn v oblasti stanovení minimální a maximální výše odměny v závislosti na roční produkci 1 VTE. ZO na základě informací

starosty obce navrhli odklad podpisu Dodatku č. 2 o smlouvě o spolupráci a pověřuje starostu jednáním s developerem o navržených změnách.

ZO odkládá podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s firmou ELDACO a.s.

 

18.12.2009

3.6. ELDACO a.s. Brno - Dodatek č 2 ke smlouvě o spolupráci

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem dodatku ke smlouvě s firmou ELDACO a.s. vztahující se k odměnám za provoz VTE ve Vlčkovicích. V bodu II odstavce 3 se odměna č. 3 vztahuje na 1 VTE, což se rozporovalo s předchozím návrhem dodatku.

ZO schvaluje Dodatek č 2 Smlouvy o spolupráci s firmou ELDACO a.s. Brno.

3.8. Obec Mladkov – Zadání změny č. 2 územního plánu obce Mladkov

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s obsahem zadání Změny č. 2 územního plánu obce Mladkov. Zadání obsahuje pokyny pro vypracování územně plánovací dokumentace, pro řešení střetů zájmů a problémů v území a pro stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot.

ZO schvaluje zadání Změny č. 2 územního plánu obce Mladkov.

3.9. Obec Mladkov – Zadání změny č. 3 územního plánu obce Mladkov

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s obsahem zadání Změny č. 3 územního plánu obce Mladkov. Zadání obsahuje pokyny pro vypracování územně plánovací dokumentace, pro řešení střetů zájmů a problémů v území a pro stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot.

ZO schvaluje zadání Změny č. 3 územního plánu obce Mladkov.

 

20.1.2010

5.3. ELDACO a.s. - Informace o stavu současné situace s výstavbou VTE ve Vlčkovicích

Obsah: Místostarosta obce seznámil ZO s informací firmy ELDACO a.s. o stavu současné situace ohledně projektu VTE v k.ú. Vlčkovice. V průběhu roku 2009 došlo k dohodě mezi firmou ELDACO a.s. a Firmou VTE Vlčkovice s.r.o. o společné přípravě projektu a v případě realizace záměru budou postaveny místo čtyř, pouze dvě VTE, čímž se výrazně zvýšila šance na úspěch projektu. V současné době dochází ke zpracování již provedených terénních šetření, byla vyhotovena nová hluková studie a počátkem roku 2010 firmy předpokládají odevzdání dokumentace EIA na Krajský úřad v Pardubicích.

ZO bere na vědomí informaci firmy ELDACO a.s. o stavu současné situace s výstavbou VTE ve Vlčkovicích.


5.7. M. M. – žádost o stanovisko obce k výstavbě fotovoltaických elektráren

Obsah: Starosta obce ve spolupráci s panem M. M. seznámili ZO s plánovaným záměrem výstavby fotovoltaických elektráren na pozemku žadatele o max. výkonu 30 kW a celkovém max. počtu panelů 140 ks.

ZO vydává kladné stanovisko obce k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku žadatele p.p.č. 844/11, nebude-li to v rozporu s územním plánem obce Mladkov.

 

24.2.2010

3.3. Obec Mladkov - Smlouva o dílo č. 4/10 - změna č. 3 ÚPO Mladkov

Obsah: Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy o dílo č. 4/10 se zhotovitelem SURPMO, a.s.. Předmětem plnění smlouvy je zhotovení díla „Změna č. 3 Územního plánu obce Mladkov“. Smlouva zahrnuje v I. etapě – návrh Změny, grafickou a textovou část, v II. etapě - upravený návrh Změny č. 3 ÚPO a v III. etapě - konečnou verzi Změny č. 3 ÚPO. Dále obsahuje závazky obou stran, cenu plnění a počet vyhotovení, dobu plnění včetně dodání díla, platební a fakturační podmínky, záruku na dílo a případnou smluvní pokutu. Náklady spojené se změnou v ÚOP č. 3 se přeúčtují na základě smlouvy firmě SYNERGION Mladkov a.s.

ZO schvaluje podpis Smlouvy o dílo č. 4/10 s firmou SURPMO a.s.. k dílu „Změna č. 3 Územního plánu obce Mladkov“.

 

14.4.2010

3.7. ČEZ Distribuce a.s - Smlouva o budoucí smlouvě - stanovisko k žádosti o připojení odběrného místa

Obsah: Starosta obce seznámil ZO se stanoviskem ČEZU o připojení odběrného místa k distribuční síti NN na p. p. č. 30/1 v k. ú. Mladkov. Součástí stanoviska je Smlouva o smlouvě budoucí č. 4120555130, včetně stanovení výše podílu obce na nákladech spojených s připojením odběrného místa a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu, který činí celkem 12.500,-Kč.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120555130 o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí na p. p. č. 30/1 v k. ú. Mladkov.

 

19.5.2010

3.1. Obec Mladkov - návrh doplňku zadání Změny č. 2 ÚPO Mladkov

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhy doplňků pro zadání Změny č. 2 do ÚPO. Doplněna bude oblast Natura 2000, ptačí oblast Králický Sněţník (jev 35), rozšíření odpočinkového místa pro turisty při turistickém hraničním přechodu Mladkov - Petrovičky/Kamienczyk, včetně provedení prověření o umístění plochy pro dopravu u státní silnice II třídy na plochách orné půdy v souvislosti s výstavbou rozhledny, VTE a odpočinkového místa.

ZO schvaluje návrhy zadání Změny č. 2 územního plánu obce Mladkov.

 

14.10.2010

3.3) Ing. arch. Dagmar Vaníčková – návrh smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 2 ÚPO Mladkov

Obsah: Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 2 ÚPO Mladkov, jejíţ předmětem smlouvy je zapracování poţadavků uvedených v Zadání Změny č. 2. Smlouva dále vymezuje dobu a cenu plnění, včetně záruky za dílo, platební a fakturační podmínky. Součástí smlouvy je mimo jiné i stanovení výše úhrady za provedení úprav v ÚPO k projektu výstavby VTE Vlčkovice firmou Eldaco a.s.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 2 ÚPO Mladkov s Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou se sídlem v Jablonném nad Orlicí.

Hlasování: 9-0-0

ZO pověřuje starostu obce jednáním s firmou Eldaco a.s. o sepsání smlouvy na úhradu části nákladů, do výše 35.000,-Kč za provedení úprav ve Změně č. 2 v ÚPO v souvislosti s projektem VTE Vlčkovice.

 

26.1.2011

3.a) Žádost o změnu územního plánu v k.ú. Vlčkovice

Společnost VTE Vlčkovice žádá o zapracování změny územního plánu Obce Mladkov v katastrálním území Vlčkovice v oblasti Kostelní vrch na parcele zjednodušené evidence č.215/1 v souvislosti s vývojem projektové přípravy výstavby VTE. Dle informace starosty obce je žádost bezpředmětná z toho důvodu, že se společností ELDACO je uzavřena smlouva o spolupráci s obcí Mladkov o výhradním vyjednávání o VTE v k.ú. Vlčkovice.

Zastupitelstvo obce nepřijímá usnesení na zařazení parcely č.215/1 do změny územního plánu Obce Mladkov.

5.11) Větrný park Mladkov a Lichkov posouzení vlivu na ŽP

Starosta obce žádá zastupitele o stanovisko k Posouzení vlivu na životní prostředí. K tomuto tématu a výstavbě větrných elektráren se rozvinula bouřlivá diskuse mezi občany a zastupiteli, při které docházelo až k napadání členů zastupitelstva odpůrci této energie.

pí. A.K. se dotazuje na přínos VTE obci a investorovi. Místostarosta obce ujasnil, že není možné hovořit za investora, ale přislíbil připravit spolu se starostou obce na veřejné zasedání přehled případných odměn z provozu VTE.

p. A.P. – se dotazoval starosty obce na přesnou trasu kabelu od VTE přes obec a další obce až do rozvodny VČE. Starosta obce popsal trasy vedení od VTE přes obec Mladkov, další trasa mu není přesně známa, protože není na katastru naší obce. P. A.P. zpochybnil trasu přes obec Studené, a uvádí, že jsou občané obce Studené proti VTE a zda má tedy smysl stavět VTE bez připojené k síti. Starosta k tomuto uvádí, že tato otázka je spíše pro investora a je možné ji položit na veřejném zasedání.

pí. I.M. žádá zastupitele o sdělení svého názoru, zda jsou pro nebo proti výstavbě VTE v obci Mladkov. Na toto odpověděli čtyři zastupitelé, dva z nich (1,5) jsou proti výstavbě a dva (2,7) v minulosti hlasovali pro výstavbu VTE. Ostatní zastupitelé si ponechali právo tuto otázku nezodpovídat.

Dále navrhuje uspořádat k tomuto tématu veřejné projednání s účastí investora a zástupce PaK.

p. A.P. zpochybňuje zveřejňování informací ze zasedání týkající se výstavby VTE ze strany obce a spekuluje, zda není záměr ze strany obce informace poskytovat v malé míře. Starosta obce reagoval, že obec poskytuje informace v souladu se zákonem, na obecní vývěsce, na elektronické úřední desce na webových stránkách obce a originál zápisu je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Místostarosta dále zpochybnil, že v žádném případě není v zájmu zastupitelů a vedení obce některé informace úmyslně tajit nebo měnit jejich obsah.

pí. A.K. upozorňuje na změny, které nastaly v průběhu 5 let od schválení, zda by se některé věci neměly aktualizovat s investorem. A dále zda budou cenové úlevy za energii pro občany Mladkova. K tomuto a dalšímu se rozhovořil jeden ze zastupitelů (2) a vysvětlil, že jednání o výstavbě VTE probíhají již několik let, s tím že zájem občanů až dosud nebyl takový jako teď a že není úplně namístě trefování se do zastupitelů. Starosta obce odpověděl, že je v neustálém kontaktu s investorem a případné změny bude řešit zastupitelstvo.

Zastupitelstvo souhlasí se svoláním veřejné schůze ohledně tohoto tématu. Budou pozváni zástupci obou investorů, případně i zástupce z Pardubického kraje z odboru životního prostředí. Zasedání bude svoláno o víkendu a konat se bude v Kulturním domě

Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání veřejné schůze k projednání výstavby VTE.

(Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení k dokumentaci EIA a po veřejné schůzi 5.2.2011 konstatoval starosta, že už nestihnou v termínu se vyjádřit k této Dokumentaci, takže sdělí zastupitelům, že se každý může vyjádřit samostatně.)

Usnesení:

2011/16 - uspořádání veřejné schůze k projednání výstavby VTE

                                                                                                                      Hlasování: 9-0-0

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář