Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.2 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 23.2.2011

8. 3. 2011

Přítomní zastupitelé:

 

Mgr. Ivan Bok (1) Stanislav Faltus (2) Zdeněk Filip (3) Martina Jirčíková (4) Bohuslav Matouš (5) Ladislav Severýn (6) Ing. Roman Studený (7) Teodor Šmok (8) Zdeňka Štěpánová (9)

Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování. Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny


Zasedání řídil: starosta obce, Teodor Šmok

Po zahájení a uvítání občanů starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je tudíž usnášení schopné. Jednání bylo řádně a včas svoláno, zveřejněno na úřední desce a v souladu se zákonem o obcích. 

 

Návrh na doplnění programu měli dva zastupitelé:

První návrh podal zastupitel pan Mgr. Ivan Bok a navrhuje doplnění programu o projednání revokace usnesení ZO č. 2008/03/046 - jedná se o jmenování starosty obce do funkce člena dozorčí rady společnosti Synergion.


Druhý návrh přednesl pan Stanislav Faltus a navrhuje doplnění bodu programu 3a) o náplň činnosti kontrolního výboru, který přednese zastupitelstvu.


1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Mgr. Ivan Bok, Bohuslav Matouš


1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Stanislav Faltus, Filip Zdeněk

Ověřovatelé zápisu z posledního jednání za ze dne 26. 1. 2011 p. Mgr. Ivan Bok a pí. Martina Jirčíková vznesli k návrhu zápisu několik připomínek, které byly zapracovány. Proti čistopisu zápisu již nevznesli námitek a shledali zápis i usnesení v souladu s průběhem jednání, který stvrdili svými podpisy.


Zastupitel obce p. Bohuslav Matouš žádá o vyjmutí klausule "že docházelo k napadání členů zastupitelstva ze strany odpůrců výstavby větrných elektráren" Starosta obce podotkl, že ověřovatelé zápisu neshledali pochybení v zápisu a ověřili ho. Po rozpravě se zastupitelem nechává o tomto rozhodnout zastupitelstvo, které schvaluje vypuštění této části věty ze zápisu.

 

 

 

 

1A 2Z 3A 4A 5A 6A 7Z 8A 9A


Informaci o plnění usnesení a dalších bodů z minulého jednání přednesl starosta obce, usnesení č. 2011/15 bude na dnešním zasedání revokováno a předložen nový návrh na roky 2011-2013 vzhledem k požadavku SFŽP. Ostatní usnesení jsou splněna nebo trvají.

 

 


Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta obce. Informoval o schůzce Sdružení obcí Orlicko, dále o průběhu přípravy rekonstrukce komunikace směrem na Pastviny a případných nákladech obce na vybudování chodníku ke hřbitovu a odvodnění KD ve Vlčkovicích. Zúčastnil se jednání s fy. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí ohledně rekonstrukce vodovodu od hospody k elektrárně a od obecního úřadu k hájovně. Další činností obecního úřadu bylo předání upomínek neplatičům za svoz komunálního odpadu.

Předseda kontrolního výboru předložil zastupitelstvu obce návrh náplně činnosti kontrolního výboru na rok 2011, který přednesl starosta obce. Návrh vymezuje okruhy kontrol na rok 2011. Návrh náplně činnosti kontrolního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu.


Zápis z jednání finančního výboru včetně stanovení plánu činnosti přednesl starosta obce. Finanční výbor předkládá ke schválení plán činnosti finančního výboru na rok 2011, plán tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.

Starosta obce upřesnil informaci, že na obecním úřadě bylo k nahlédnutí oznámení o posuzování vlivu na životní prostředí - Větrný park Mladkov. Na lednovou schůzi zastupitelstva starosta včas nezařadil toto do programu jednání, a stalo se tak v den zasedání zastupitelstva obce, s tím že se ZO k tomu vyjádří. Do té doby nebyly doručeny žádné připomínky na obecní úřad. Obec do této doby nevydala k tomuto připomínky. V současné době bychom měli jako obec zaujmout stanovisko, i když po termínu. K tomuto bodu jednání se byla otevřena rozprava, která trvala více jak tři hodiny. Občané se dotazovali, proč se neudělalo dříve takovéto shromáždění, a zpochybňovali předávání informací ze strany obecního úřadu směrem k občanům. Zastupitelé spolu se starostou a některými občany se hájili tím, že k určitým pochybením došlo, ovšem někteří občané podle nich o informace nestáli. Opět se zda otevřela otázka dřívějších jednání k výstavbě ve Vlčkovicích. Dalším bodem diskuse byla otázka platnosti smlouvy a pravděpodobnost případných odměn obce od provozovatelů VTE a právního rozboru firmy Synergion Mladkov a.s. k případným sankcím. Zde se někteří občané i zastupitelé vyjadřují o pochybení zastupitelstva směrem ke smlouvě a jejímu právnímu rozboru. A písemnému vyhotovení právního rozboru. V rozpravě byl také citován názor hejtmana Pardubického kraje a jeho postoj k VTE. Starosta obce vysvětloval postoj Pardubického kraje v přidělování peněz malým obcím. Občané doporučují obci, zjistit kolik dostávají obce jinde z provozu VTE. V diskusi padl také návrh občana na zvýšení daně z nemovitosti na katastru obce. Jeden ze zastupitelů kritizoval postoj občanů ke komunálním volbám a jejich nezájmu v zastupitelstvu pracovat. Další dotazy zahrnovaly problém okolo pozemků pod VTE a rekultivací po životnosti VTE. Bylo zde také upozorňováno na nefungující lyžařský areál v Petrovičkách, problémy nájmů a zasněžování. Jedním z velmi diskutovaných bodů byla také otázka, zda uspořádat referendum nebo anketu. A pokud anketu, zda jen oprávněných voličů, nebo také občanů vlastnících na katastru obce nemovitost. Dále byl řešen problém uzavřených smluv a provedení vlastního právního rozboru.

Z diskuse vyplynuly tyto závěry:
Starosta obce podává návrh nechat vypracovat nezávislou právní firmou, kterou vybere výbor sestavený ze zastupitelstva, právní posouzení smluv a fy. Eldaco a fy. Synergion Mladkov a.s. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení právního rozboru smlouvy o spolupráci s fy. Synergion Mladkov, a.s. a fy. Eldaco.

P. Mgr. Ivan Bok navrhuje uspořádat veřejnou anketu ke stavbě VTE ve Vlčkovicích, Petrovičkách a Mladkově pro občany s trvalým pobytem v dotčených katastrech a občany vlastnících v těchto nemovitost. Termín vyhlášení ankety bude upřesněn po obdržení právní analýzy smluv.
1A 2A 3A 4A 5A 6Z 7A 8A 9A

Pí. LM. navrhuje, aby zastupitelstvo přijalo výsledek ankety za závazný. Po rozpravě mezi ZO starosta obce dává hlasovat o závaznosti ankety.

 

 

 

1A 2A 3A 4A 5A 6Z 7A 8A 9A


3.c) Smlouva o spolupráci obce Mladkov se SYNERGION Mladkov a.s.

Zastupitel p. Mgr. Ivan Bok na minulém zasedání požadoval zařazení tohoto bodu na program dnešního zasedání s tím, že zpochybní platnost Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Mladkov a SYNERGION Mladkov a.s.


Zastupitel podal všem přítomným vlastní právní rozbor smlouvy.

1A 2A 3Z 4A 5A 6Z 8A 9A

3.d) Návrh na revokaci usnesení ZO č. 2008/03/04

Zastupitel Mgr. Ivan Bok navrhuje revokovat usnesení Č. 2008/03/046 o schválení starosty obce za člena dozorčí rady firmy Synergion. Podle jeho výkladu dochází ke střetu zájmů, jelikož v této společnosti nemá obec majetek.

 

 


4. Majetkové operace
4.a) Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Místostarosta obce Mladkov přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2011 s členěním na paragrafy v tisících Kč. Tento návrh bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. A na příštím zasedání bude po zapracování případných připomínek předložen ke schválení.

4.b) Rozpočtový výhled obce Mladkov

Starosta navrhuje revokovat usnesení za č. 2011/15 z důvodu připomínek SFŽP.

Následně starosta obce seznamuje zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na roky 2011-2013. Ve kterém je zapracována přesná výše dotace na kanalizaci.

4.c) Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk zaslalo obci Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na zlepšení vybavení školy. V rozpravě zastupitelé navrhují poskytovat školám jen úhradu neinvestičních nákladů na žáka.

1A 2A 3A 4A 5A 6Z 7A 8A 9A

 

 

 

 

5. Došlé spisy a žádosti

5.a) Svaz měst a obcí

Předseda sdružení Svaz měst a obcí zaslal obci informační leták, který svaz představuje a pojednává o jeho činnosti a zároveň přihlášku pro případného člena sdružení. Zastupitelé shledávají účast obce v dalším sdružení za zbytečné a berou tuto informaci na vědomí.

5.b) Projektový ateliér REGIO

Nabízí obci Mladkov zpracování nové územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5.c) Nabídka fy. ASEKOL

 

 

fy. Asekol zaslala oznámení o vyhlášení 4. ročníku Grantového řízení z fondu Asekol. Informace se týkají programů Intenzita, Rekonstrukce a Osvěta. ZO vzalo toto na vědomí.

5.d) Zdroje nákladů rozpočtu Sdružení obcí Orlicko


Sdružení obcí Orlicko předkládá vyhotovení zdrojů nákladů rozpočtu a konkrétní částky přednesl starosta obce. ZO na některé rozpočtované věci rozporuje, jako např. úpravu běžeckých stop a navrhuje některé věci neplatit. Starosta obce navrhuje poskytnout příspěvek v plné výši tj. 44.272,- Kč.

1A 2A 3N 4A 5N 6N 7N 8A 9Z

 


5. e) Dobrovolnické centrum světlo
Dobrovolnické centrum světlo žádá o příspěvek ve výši 3000,- Kč na pojištění členů, krytí nákladů setkání, výcviky dobrovolníků, administrativu a vzdělávání. Nebo i částku nižší. Starosta navrhuje příspěvek neposkytnout.

 

 

 

1A 2A 3A 4A 5A 6Z 7A 8A 9A


5.f) Nabídka fy. Petra Tomáše
Fy. Petra Tomáše nabízí restaurátorské a pozlacovačské práce obce při rekonstrukci historických památek.

 

 

5.g) Dopis pí. V.

pí. V. zaslala obci dopis, ve kterém žádá vysvětlení ke ztrátě některého bývalého vybavení KD ve Vlčkovicích. Starosta obce se zavázal tuto věc přezkoumat a odpovědět písemně ve lhůtě stanovené jednacím řádem. Po kritice p. J.K. na současného správce, p. Studený R. navrhuje změnit správce KD a nabízí toto panu J.K. P. J.K. nabídku přijímá za předpokladu řádného provedení předávací inventury.6. Diskuse a usnesení
p. A.H. - se dotazuje na Sdružení obcí Orlicko a jeho přínos pro obec Mladkov. A zda obec získává nějaké dotace. Starosta obce podal vysvětlení k podaným žádostem a objasnil pravidla jejich podávání s tím, že je nutné nejdříve připravit projekt případné akce.

pí. P.D. - vznáší dotaz, zda je řešeno odvodnění prostor kolem domu č.p. 109. Starosta obce vysvětluje danou situaci a provozovatel se hájí tím, že je stavba zkolaudována. Námitky měly být v době projektu. Na kanálu je černá skládka a obec ji bude muset na své náklady odstranit.


p. M. - počítá se s kanalizací i do Petroviček? A pokud ne tak proč? Starosta odpovídá, že se s tím nepočítá. Výzva totiž musela splňovat určité podmínky, a proto jsme do toho Petrovičky a Vlčkovice zařadit nemohli, Další dotaz byl k výběrovému řízení na prohrnování sněhu k objektu armády na Adamu. Ano víme o tom, ale bohužel byla vybrána firma dražší.

p. Faltus S. - upozorňoval na to, že se lidé starají jen o své a že je stále méně lidí, kteří se chtějí zapojit do veřejné práce. A také to, že někteří lidé zřejmě nevědí, co stojí řízení obce. A bylo by dobré při příštích volbách, aby vytvořili zde přítomní kandidátní listinu do obecního zastupitelstva.


p. Studený R. - upozornil přítomné na nezájem chalupářů o dění v obci, z důvodu jejich neúčasti na dalších bodech jednání. Dále upozornil, že není úplně správné, jen kritizovat lidi, kteří něco dělají pro obec. A ptá se občanů v sále sedících na jejich práci pro obec.

p. A.P. - navrhuje zastupitelům, aby také chodili na procházky a dívali se po krajině. Dále se dotazuje, jak je možné, že se už několik let rozpadá bývalá šrotovna.


p. A.K . - se ohradila na slova zastupitelů ohledně její práce v obci.

p. L.M. - se také ohrazuje ke slovům p. Studeného, ohledně její práce. Odpovídá, že má větší zkušenosti z práce místostarostky v Králíkách. Zastupitelé dle jejich slov berou vše na lehkou váhu a porušovali zákon ve zveřejňování informací. Je nutné poskytovat více informací, protože jste za to placeni. Žádá vysvětlení po starostovi, jak může mít obec podepsanou smlouvu o úhradě nákladů územního plánu fy. Synergion a IČO firmy je chybně uvedeno a je opraveno dodatečně starostou obce.


p. H.M. - se také ohradila ke slovům zastupitelů. A kritizuje informovanost občanů obcí.

p. Studený R. - omluvil se za svůj výrok ohledně práce občanů.Ověřovatelé zápisu:                                                               Starosta obce: 

 

 


Zdeněk Filip v.r                                                                    Teodor Šmok v.r
Stanislav Faltus v.r

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 23: 15 hod.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.3.2011


Sejmuto z úřední desky dne:

 

Přepis jednání OZ Mladkov konaného dne 23.2.2011 a vyvěšeného na úřední desce obce.

(Podrobný zápis celého jednání a zvukový záznam jednání je uložen k nahlédnutí na OÚ v Mladkově)

 
Jelikož další diskusní příspěvky nebyly, starosta diskusi uzavřel a požádal návrhovou komisi o předložení návrhu na usnesení. Návrh na usnesení přednesl pan Bohuslav Matouš a usnesení ZO tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku firmy.

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnutí příspěvku.

Zastupitelstvo obce nepřijímá usnesení k poskytnutí příspěvku.

 

 

Zastupitelstvo obce bere ne vědomí nabídku fy. ASEKOL.

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace a přihlášku SMO.

Zastupitelstvo obce nepřijímá k tomuto usnesení. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011-2013

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo č. 2011/15

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu.

 

 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo č. 2008/03/046

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení posouzení platnosti smlouvy o spolupráci s fy. Synergion Mladkov, a.s. a fy. Eldaco se zřetelem na možný finanční postih při odstoupení obce od těchto smluv.

ZO přijme výsledek ankety o výstavbě VTE ve Vlčkovicích, Petrovičkách a Mladkově za závazný.

Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání veřejné ankety.

 

 

(Podrobný zápis všech bodů diskuse a zvukový záznam jednání je uložen k nahlédnutí na OÚ v Mladkově)

 

 

3.b) Vyjádření k oznámení o posuzování vlivu na životní prostředí - Větrný park Mladkov

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2011.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011.

 

 

 

 

 

3.a)  Návrh činnosti kontrolního a finančního výboru

 

 

 

 

 

3. Organizační záležitosti obce

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyjmutí části bodu ze zápisu z jednání ZO.

 

 

 

 

 

2. Kontrola usnesení

 

 

 

 

 

1. Volba komisí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o tento návrh.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o projednání revokace usnesení.

 

 

 

 

 

6. Diskuse a usnesení

 

 

 

 

 

d) Zdroje nákladů rozpočtu Sdružení obci Orlicko

 

 

 

 

 

c) Nabídka ASEKOL

 

 

 

 

 

b) Projektový ateliér REGIO

 

 

 

 

 

a) Svaz měst a obci

 

 

 

 

 

5. Došlé spisy a žádosti

 

 

 

 

 

c) Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Žamberk

 

 

 

 

 

b) Rozpočtový výhled

 

 

 

 

 

a) Návrh rozpočtu obce na rok 2011

 

 

 

 

 

4. Majetkové operace, rozpočet

 

 

 

 

 

c) Smlouva o spolupráci obce Mladkov s SYNERGION Mladkov a.s.

 

 

 

 

 

b) Vyjádření k oznámení o posuzování vlivu na životní prostředí - Větrný park Mladkov

 

 

 

 

 

a) Návrh činnosti kontrolního a finančního výboru

 

 

 

 

 

3. Organizační záležitosti obce

 

 

 

 

 

2. Kontrola usnesení

 

 

 

 

 

1. Volba komisí

 

 

 

 

Pro toto jednání je navržen tento program:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zastrašování

(Zdeněk Kostelecký, 18. 3. 2011 1:13)S ohledem na způsob řízení a průběh veřejné schůze konané dne 23.2.2011, chtěl bych upozornit na změnu stylu v prosazování a argumentace VTE. Domnívám se, že nebylo náhodné vystoupení zastupitele p. Ing. Studeného, který ve svém diskusním příspěvku zveřejnil informaci ohledně možných a ničím nepodložených sankcí.

Doposud investorům strategie prosazování projektu VTE nějakým a pro mě záhadným způsobem dlouho vycházela, avšak v kontextu nedávno zahájené veřejné diskuse došlo k určité změně v rozložení názorů na umístění VTE v blízkém okolí. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto názory nebyly ojedinělé, investoři a většina zastupitelů začaly patrně pociťovat určité obavy a ohrožení vůči záměru. V okamžiku, kdy doposud používané tzv. pozitivní argumenty začaly být méně přesvědčivé, volí nové argumenty, méně pozitivní nicméně účinné.

Shodou okolností v den konání veřejné schůze investor předkládá zastupitelstvu nové materiály obsahující informace, které přesahují rámec uzavřené smlouvy o spolupráci, a které dále neměly být zveřejněny. Shodou okolností během veřejné schůze zaznívá z pléna dotaz, který opakovaně vyvolává diskuzi ohledně možných důsledků vypovězení smlouvy s investorem. Shodou okolností zastupitelstvo vyzývá zástupce investora, aby předstoupil před plénum a sdělil přítomným svoje stanovisko. Shodou okolností je mezi účastníky veřejné schůze také advokát zastupující zájmy investora, který rovněž vystupuje a dále rozvádí hypotetické úvahy o astronomických sankcích. A to se děje navzdory tomu, že do diskuse mohli podle jednacího řádu vstupovat pouze voliči nebo majitelé nemovitostí obce.

Nejenom na základě těchto skutečností si kladu otázku, kdo koho řídí a čí zájmy hájí? Řídí a rozhodují zastupitelé nebo investoři, kteří pouze dělají svoji práci? Cítím se ohrožen jednáním, které je založeno na zastrašování. Jsem přesvědčen, že investor ve spolupráci s některými zastupiteli zcela účelově volí tyto prostředky, aby šířil atmosféru strachu.

Pokud vím, byly původně projekty realizace VTE ze strany investorů prezentovány jako produkt veskrze prospěšný. Teprve ve chvíli kdy byly podrobeny veřejné kritice, převažuje tendence nám tyto záměry vnutit za jakoukoli cenu. I za cenu výhrůžek. Proto nenechme se zastrašit a nedopustme investorům dělat jejich práci na úkor našich zájmů a práv!
Re: Zastrašování

(Jana, 23. 3. 2011 8:03)

Upřímně s Vámi souhlasím, zastupitelé si stěžují, že lidé nechodí na jednání a když přijdou, nejsou schopni zajistit ozvučení, nejsou schopni řídit diskuzi a ze sálu je nutné je několikrát upomínat, aby alespoň vyhlásili výsledek hlasování.A na včerejším zasedání (22.3.)ještě odhlasují revokaci toho, co přijali, protože je někdo donutil hlasovat pro anketu.To jsou ještě ke všemu nesvéprávní, že hlasují vynuceně?Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to k smíchu.....odvolávám, co jsem odvolal a zpívat se smí....nebo jak to bylo v té pohádce?

Re: Re: Zastrašování

(navi.kob, 23. 3. 2011 15:35)

A co daně ?Ty se nebudou s větrníkama snižovat,bez nich zvyšovat.Hlavně když se bude moci pěti z plných plic.

Re: Re: Zastrašování

(Ivana Marečková, 24. 3. 2011 21:13)

Jak dobře píšete, kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to k smíchu.....a dal by se předložit návrh na přejmenování obce Mladkov na Kocourkov.
Příkladem, toho, jak zachutnala moc vedení obce ale i většině zastupitelů je fakt, že nedokázali ani přijmout návrh na upřesnění textu v zápisu. Podle Jednacího řádu má zastupitel požádat o jeho úpravu i v případě, že ověřovatelé k němu nemají žádné námitky. Pan Bok chtěl pouze upřesnit, že v bodu programu o ukončení členství starosty v dozorčí radě Synergionu citoval zákon a ne že to je jeho osobní výklad, jak zapisovatel chybně zapsal. Rovněž požadavek o doplnění hlasování jednotlivých členů ZO se zdál kolegům jako nevhodný, i když u všech ostatních bodů vždy uveden je. Paragrafy jsou hodně kroucené, takže není problém si vybrat způsob, jak a kdy který použít. A současné vedení obce to skvěle ovládá.

Re: Re: Re: Zastrašování

(Honza, 25. 3. 2011 10:19)

No já nevím jak v Mladkově, ale jinde mají k dispozici zvukový záznam, který se ve sporných případech používá.

Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Ivana Marečková, 25. 3. 2011 18:26)

Samozřejmě, že i v Mladkově se dělají zvukové záznamy, jeden oficiální natáčí vedení obce, jeden si natáčí člen zastupitelstva Mgr Bok, ale ani to nestačí. Prostě když si vedení obce vyloží větu tak a tak, tak ostatní zastupitelé, aniž by si to sami poslechli a udělali vlastní názor, tak prostě důvěřují a neprověřují. Bohužel většina je takových. Řečí diplomatickou - dalo by se s úspěchem pochybovali, že všichni četli - a nejen četli, ale promýšleli tolik diskutovanou smlouvu se Synergionem. Jinak by se určitě ozvali alespoň s otázkou např. na to, kdo bude platit likvidaci zbytků po vrtulkách až si je odveze ten vstřícný a štědrý investor. Ve smlouvě není ani řádka o tom, že to budou platit oni. Pan starosta Šmok na dotaz, jak se to bude řešit, pravil, že se to bude muset doplnit do smlouvy. A že by bylo nejlepší, kdyby investor už v době, kdy se budou vrtulky točit, dával na nějaký zvláštní účet penízky, které by potom zaplatili revitalizaci pozemků. Že by byl tak důvěřivý, naivní, nebo nějaký jiný??? Těžko hledat v bohatém slovníku naší mateřštiny ten nej... výraz....

Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Karel, 27. 3. 2011 16:24)

Máte pravdu,také nemohu najít to správné slovo,ale pro Vaše sdružení odpůrců. Jelikož se vámi docela dobře bavím,tak snad ....? Pořát jen točíte kolem dokola to samé,a nic pořádného jste ještě neukázali. Nějaké vyjádření tří právníků,které má (údajně) k dispozici pan Bok a které nemůže ukázat je úplně k ničemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Ivan Bok, 27. 3. 2011 19:29)

Pane Karle, ano , mám 3 vyjádření od právníků. Pokud máte skutečně zájem, klidně se zastavte, dám Vám je přečíst. Získal jsem je z vlatní iniciativy a 3 jsou proto, abych měl srovnání. Starosta posudek ke smlouvě nemá a přitom za něj zaplatil z obecní kasy 30 000,-. Pokud si ale myslíte, že jsem si posudky psal doma na stroji, jak pravil ing. Roman Studený, nechoďte, byla by to ztráta času pro mě i pro Vás.
PS:tato nabídka se týká všech zájemců o tyto dokumenty

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Karel, 28. 3. 2011 15:35)

Pane Boku,samozřejmě je možné,že vyjádření máte,ale pokud je nemůžete veřejně ukázat,tak promiňte,ale jsou k ničemu. A jestli si je já nebo kdokoli jiný soukromě přečte,je to pořát k ničemu. Jestliže jste si tak jistí,přijďte s oficiálním posudkem a smlouvu napadněte. Pak nebude jistě problém od ní odstoupit bez jakýchkoli možných sankcí. Tím se všechno v klidu vyřeší a předejde se dalším cirkusům v podobě napadání se a neustálých hádek o referendum či anketu za účasti toho nebo tamtoho při zasedáních zastupitelstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Ivan Bok, 28. 3. 2011 16:56)

Pane Karle, ještě jednu otázku - četl jte Vy osobně tu smlouvu? Jestli ne, doporučuji tak učinit - můžete si ji jako občan vyžádat na OU.Mě jde o to, aby zodpovědnost za smlouvu převzala konečně obec .Pokud je smlouva bez posudku právníka,je veškerá případná zodpovědnost jen na obci - to je ten problém s neexistencí posudku.Posudky, které mám já k dispozici slouží jen k tomu, abych upozornil ZO (o také jsem tak 23.2. učinil) na případné sporné věci. Nejde jen o to někoho nebo něco napadat, jde o správu obecního majetku jako takovou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Karel, 29. 3. 2011 16:19)

Pane Boku,nějak Vám nerozumím. Jde Vám o to,aby zodpovědnost za smlouvu převzala konečně obec a následně píšete,že bez posudku právníka je veškerá případná zodpovědnost jen na obci. Zodpovědnost za tuto smlouvu snad obec má,tak co má ještě přebírat? Dále pokud vím,10 právníků=10 názorů,takže jak se vyřeší,jestliže budou dva rozdílné posudky? Další zbytečně vyhozené peníze.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Karel, 31. 3. 2011 6:30)

Ivo,myslím,že zodpovědnost bude mít vždy jen obec. Jestli za smlouvu nebo vyplívající ze smlouvy. Kdo jiný by ji měl mít? Myslíte,že právník,který vypracuje posudek nebo kdo ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Iva, 30. 3. 2011 17:21)

Karle, zodpovědnost za smlouvu(jako že nemá to schválení od právníka, které zastupitelstvo požadovalo v roce 2007) a zodpovědnost vyplývající ze smlouvy jsou 2 rozdílné věci.Už chápete?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Vašek a Ondra, 29. 3. 2011 8:57)

Pane Karle, vy než něco začnete psát, tak si hlavně zkontrolujte pravopis a interpunkci ve větách. Ono napsat pořád s -t, to je docela vtipné a vypovídá to o vzdělanosti člověka (a to nebyla první a ani poslední chyba!).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Karel, 29. 3. 2011 15:35)

Nejchytřejší Vašku s Ondrou. Ja tady nepíšu diktát na známku,takže se Vám hluboce omlouvám za nějaké chyby,ale ty mají ve svých příspěvcích i ostatní. V nich Vám ale očividně nevadí. Krásně jste předvedli co vás zajímá. Věcná připomínka žádná,jenom řešíte blbosti. Přesně to jsem čekal,že až se tu objeví nějaký jiný názor,tak se ozvou tací,kteří sice nic neřeší,ale plácat hlouposti,urážet atd. umějí. Já ale nejsem urážlivý. Jen tak mimochodem,já se ve škole učil psát Vy s velkým V. Vy vtipní inteligenti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Honza, 29. 3. 2011 12:02)

Karle a to že obec už 1 posudek zaplatila a nemůže Vám ho ukázat Vám nevadí? I když to bylo z peněz všech mladkováků?To je mi dost divná logika.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Karel, 29. 3. 2011 15:53)

Honzo,a to,že bude niní platit další dva logické je? Ano,je chyba,že obec nemá písemnou formu tohoto posudku,ale jestliže byl dělaný současně pro Mladkov i Lichkov,tak by snad bylo nejjednodušší i nejlevnější získat ji odtud.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zastrašování

(Zdeněk, 30. 3. 2011 10:45)

Bingo! Navrhněte to prosím vedení obce - taky se divím, že to ještě neudělali.