Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouvy

21. 4. 2011

Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Mladkovem a společností Synergion Mladkov a.s.  dne 8.2.2008


1. Obec Mladkov je:
1.1 vlastníkem vybraných veřejných komunikací (dále jen „Komunikace“)
a dalších pozemků v katastrálních územích, které se nachází pod správou obce
(dále jen „Pozemky“). Pro vyloučení pochybností se pojmem Pozemky rozumí
všechny pozemky, které jsou a nebo budou ve vlastnictví obce Mladkov a které
budou dotčené Výstavbou a provozem VTE;


1.2 Obec Mladkov je dále také územně správní jednotka, spravující jí příslušný
pozemkový katastr (dále jen „Katastr“), v kterém hodlá Synergion Mladkov,
a. s. realizovat svůj investiční záměr;


2. Společnost Synergion Mladkov, a. s. je podnikatelský subjekt, jehož
záměrem je postavit a provozovat VTE v Katastru v lokalitě s místním názvem
Hraniční vrch a přilehlém okolí. Záměr zahrnuje výstavbu až pěti VTE, z nichž
se jedna nebo více může nacházet na Pozemcích, dále také Přípojky a Infrastruktury,
které se rovněž mohou nacházet na Pozemcích.

 

  • V textu smlouvy, která se týká tak rozsáhlého investičního záměru podle našeho názoru chybí přesná určení pozemků, na kterých by jednotlivé VTE měly stát. Zavádějící je, že se uvádí počet VTE až pět, ale ve vypracované dokumentaci jsou plánovány pouze tři VTE. Nezodpovězená tedy zůstává otázka, kde by případně byly vybudovány zbývající dvě VTE?
  • Nikde není specifikováno, které pozemky jsou ve vlastnictví obce, a to včetně katastrálního území. Dle dokumentace procesu EIA, jsou pozemky, které se nacházejí na k. ú., Mladkov ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, nikoliv obce Mladkov.
  • Obec Mladkov se zavazuje poskytnout Synergionu Mladkov, a. s. veškerou přiměřenou součinnost tak, aby byl naplněn předmět této smlouvy.

Touto součinností se rozumí:
(I) souhlas s umístěním VTE v katastru obce Mladkov;
(II) souhlas s umístěním VTE obce Mladkov jako vlastníka dotčených Pozemků, na nichž mají být postaveny VTE a/nebo Přípojka a/nebo Infrastruktura a/nebo které budou dotčeny Výstavbou VTE nebo Infrastruktury.
(III) na Pozemky dotčené Přípojkou nebo Infrastrukturou zřídit věcné břemeno v katastru nemovitostí umožňující výstavbu Přípojky nebo Infrastruktury a její provoz;
(IV) využívání místních Komunikací při Výstavbě i při provozu všech VTE;
(V) jde zejména o udělení veškerých souhlasů, které budou třeba při všech správních a jiných řízeních povolující výstavbu a provozování VTE. Tyto souhlasy se obec Mladkov zavazuje udělit Synergionu Mladkov, a. s. na jeho výzvu i opakovaně. Toto platí z titulu obce jako samosprávného celku i obce jako vlastníka dotčených Pozemků a Komunikací.

Vyjádření nezávislého právníka:
Závazek obce spočívá v součinnosti definované jako: udělení veškerých souhlasů pro správní i jiná řízení z titulu obce jako samosprávného celku i obce jako vlastníka dotřených pozemků a komunikací.
Obec Mladkov se mimo jiné zavázala udělit veškeré souhlasy, které budou třeba ve správních a jiných řízeních, povolující výstavbu a provozování VTE i jako samosprávný celek. Činnost obce v tomto ohledu je však ovládána veřejnoprávními předpisy a nelze ji nijak a už vůbec ne předem soukromoprávním závazkem ve smlouvě determinovat. Tím, že by se obec předem zavázala soukromoprávním aktem k určitému chování, bylo by respektování popsaných principů popřeno.
Obec se zavazuje vydat souhlasná stanoviska ve všech řízeních pro stavbu a provoz VTE, což se neshoduje se zásadou opatrnosti při správě obce, nehledě k tomu, že pokud by měla být VTE na pozemcích v k. ú. Mladkov provozována po dobu cca 20 až 25 let, zavazuje budoucí představitele obce k povinnostem, které mohou být pro obec nevýhodné.
Smlouva je pro obec nevýhodná, neboť ji zavazuje k vydání souhlasných stanovisek v rámci řízení spojených s přípravou, realizací a provozem VTE.
Zastupitelstvo obce je složeno ze zastupitelů, kteří na základě formy zastupitelské demokracie byli zvoleni oprávněnými voliči k tomu, aby hájili jejich zájmy. V případě porušení tohoto závazku sjednaného v článku III. pod bodem 2. této smlouvy akciovou společností Synergion Mladkov, a. s. dohodly si smluvní strany smluvní pokuty, kdy Obec Mladkov je oprávěna požadovat po Synergion Mladkov, a. s. zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- CZK
Tato částka je jedinou sankcí, kterou ve smlouvě naleznete. Je proto s podivem, že na schůzi zastupitelstva obce dne 23. 2. 2011 v Mladkově místostarosta Ing. Studený uvedl následující vyjádření, které je doslovným přepisem zvukového záznamu pořizovaného z každého jednání
zastupitelstva obce. „Předpokládám, je to můj osobní dojem, že samozřejmě firma, která přišla s ňákým záměrem, která nám dala ňákou smlouvu, v které jsou samozřejmě i závazky pro obec, že v případě ňákýho nesplnění budem platit nebo plat tam není napsanej platit, ale jsou tam prostě je tam ňáký plnění, protože každej investor si chrání samozřejmě svý investice, takže samozřejmě Vydalo Občanské sdružení Za naši přírodu i v naší smlouvě bohužel tato klauzola je. Toho jsme se prostě nedokázali zbavit a je to tam. Tudíž předpokládanej výnos tej firmy, já nebudu rozpitvávat co všechno by se na to mohlo nabalit, ale ta firma předpokládá jakýmsi právním stanoviskem, který nám předložila, samozřejmě bysme si museli nechat zpracovat jiný, ale budiž, vzali jsme v potaz právní stanovisko vo kerý by se mohla ta firma opřít, která by teda po nás, když to řeknu takhle doslovně, která by po nás
šla a chtěla ty peníze za to, že tady mohla něco vybudovat a vybudovala, tak ta částka je 200 mil. korun. To si srandu nedělám.“
Každého logicky uvažujícího člověka napadne, proč oněch 200 mil. korun, které místostarosta zmínil, není uvedeno přímo ve smlouvě???
VTE jsou dočasnými stavbami, které budou po skončení provozní doby na náklady Synergionu Mladkov, a. s. odstraněny, a to v souladu s příslušnými povoleními (stavební povolení, rekultivační plán, demoliční výměr apod.) platnými v době, kdy budou VTE trvale odstaveny z Řádného provozu.
A co se stane v případě, že firma Synergion Mladkov a. s. už nebude existovat? Toto ve smlouvě není ošetřeno. Nikde není ve smlouvě řečeno, na čí náklady budou odstraněny betonové základny větrných elektráren. Finanční náklady na odstranění této části jsou mnohonásobně vyšší, než vlastní demontáž stožáru.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná dnem podpisu této smlouvy a končí den poté, co byla poslední VTE trvale odstavena z Řádného provozu. Závazky a pohledávky založené touto smlouvou budou vypořádány.


Vyjádření právníka:
„Řádný provoz“ - zde spatřuji nevýhodnost pro obec, neboť nic obchodní firmu nenutí uvést VTE do řádného provozu, jelikož se jedná o stavbu dočasnou, stavba jako taková bude procházet provozem zkušebním a požadavek na zkušební provoz by jistě uplatnila hygienická stanice. Během zkušebního provozu obci nenáleží odměna, přestože obyvatelé a návštěvníci obce ponesou všechny důsledky provozu.
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Lichkovem a společností Synergion Hraniční vrch a.s. dne 19. 12. 2007 (Smlouvy obcí Mladkov a Lichkov jsou téměř shodné, a proto jsme z lichkovské smlouvy vybrali jen následující:)
Za účelem posílení kontrolní pravomoci obce Lichkov vůči společnosti Synergion Hraniční vrch, a. s. se strany tímto dohodly, že nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu této smlouvy bude zástupce určený obcí Lichkov zvolen za člena dozorčí rady Synergion Hraniční vrch, a. s.
Členství zástupce obce v dozorčí radě je v rozporu se zákonem o střetu zájmů, jelikož Obec Lichkov (stejně jako Mladkov) nevlastní žádné akcie společností Synergion Hraniční vrch, a. s. a Synegion Mladkov, a. s. Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Mladkovem a společností
Eldaco, s. r. o. dne 3. 3. 2006 (pro katastrální území Vlčkovice)
Povinnosti obce
- Bude nápomocná developerovi při zpracovávání projektu a stavebním řízení především tím, že v rámci svých kompetencí a možností udělí všechna potřebná povolení respektive souhlasná vyjádření podle příslušných právních předpisů a to jako obec a případně jako vlastník pozemků dotčených předmětným projektem.
- Bude vstřícná při jednáních o využití obecních pozemků jako přístupových komunikací a kabelových tras pro účely stavby větrné farmy za podmínek, jež budou definovány ve smlouvě, která bude uzavřena, aby vzájemné vztahy řešila. Podobně jako ve smlouvě se společností Synergion Mladkov, a. s. je smlouva pro obec nevýhodná, neboť ji zavazuje k vydání souhlasných stanovisek v rámci řízení spojených s přípravou, realizací a provozem VTE.
Smlouvy, které uzavřely obce Lichkov a Mladkov byly konzultovány s JUDr. Věrou Rittichovou z Ústí nad Orlicí. Jak už bylo výše zmíněno, jsou smlouvy obou obcí až na několik výjimek totožné, a proto se starostové obou obcí domluvili, že náklady spojené s posouzením těchto smluv budou rozděleny. Obec Mladkov uhradila podle slov starosty 30 100 Kč. Ačkoliv byla výše uvedená částka JUDr. Rittichové zaplacena, neexistuje žádné písemné vyjádření. O písemné vyhotovení posudku požádala podle slov JUDr. Rittichové pouze Obec Lichkov.
Starosta Mladkova na schůzi zastupitelstva 23. 2. 2011 uvedl, že: „Mladkov jako takový zápis nemá.“
Vzhledem k této situaci se po dlouhých diskusích dospělo k tomu, že smlouvu je třeba nechat posoudit právníkem. Zastupitelstvo obce Mladkova k tomu přijalo usnesení a v současné době má 5-ti členná komise složená ze zastupitelů za úkol zajistit výběr právníka, který rozbor smluv za úplatu provede. Ke dni 8. 4. 2011 nebyla komise svolána.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář